Op maandag 8 april 2019 vindt de jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE (Conventionele Explosieven) plaats in Expo te Houten. VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in de CE- branche (waaronder natuurlijk T&A Survey) en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken.

In opdracht van een Waterschap is T&A Drone Services in oktober begonnen met het uitvoeren van infrarood (IR) warmtemetingen. Doel is het identificeren van potentiele kwellocaties, die kunnen duiden op zwakke plekken in de dijken.
T&A en ADC zijn momenteel bezig met de uitvoering van een gecombineerd onderzoek naar zowel mogelijk aanwezige Conventionele Explosieven (CE) als archeologie op een locatie waar een nieuwe onderdoorgang wordt aangelegd.  


Vanwege uitbreidingsplannen in de regio Wageningen legt Liander er een 6,5 km lange elektriciteitskabel aan. Begin november heeft Liander het werkgebied vrijgemaakt van obstakels, zodat T&A Survey het tracé kan onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.


Op donderdag 15 en vrijdag 16 november staat T&A voor de zesde keer op de Reuvensdagen, het grootste jaarlijkse archeologisch congres van Nederland, dit jaar te Vlaardingen. Bodemonderzoeksbureau T&A is gespecialiseerd in het uitvoeren van gecombineerd bodemonderzoek, waarbij archeologisch onderzoek gecombineerd wordt met WOII explosieven of milieukundig onderzoek.

UAV LiDAR (Light Ditection and Ranging) en fotogrammetrie hebben evenveel verschillen als overeenkomsten. Bij het maken van een keuze tussen de twee technieken is het daarom belangrijk om te begrijpen dat ze verschillende omstandigheden vereisen, verschillende resultaten opleveren en dat ze voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De toepassing van LiDAR in combinatie met UAV staat nog in de kinderschoenen, maar zal de komende jaren steeds toegankelijker en betaalbaarder worden.     

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland hebben T&A Survey en ADC Archeo- Projecten in februari 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het oostelijke sluiseiland van het Rijnlands sluisje in Halfweg. In de proefsleuf zijn de resten van enkele bakstenen vloer- of straatniveaus gevonden. Vooronderzoek heeft aangetoond dat hier de Spaarndammerdijk en mogelijk resten van een verdedigingswerk en van een voorganger van het sluizencomplex liggen.

Bron: Noordhollands Dagblad, 25-09-2018

Op het Brokkingterrein in Wormerveer zoeken archeologen vandaag voor het laatst naar restanten van oliemolen de Vrijheid (1742-1896). In de twee weken dat het onderzoek duurde, ontdekten ze veel over de geschiedenis van de Zaanse molenbouw. Dat kwam omdat in dit zeldzame geval de fundering intact bleef. Lees het hele artikel!

Michiel van Oers is benoemd tot nieuwe algemeen directeur van T&A Survey. Michiel werkt al geruime tijd bij T&A en volgt nu de oprichter Robert van Ingen op. Beiden bezitten nu één derde van de aandelen. MBO & Groei Fonds participeert ook voor één derde in de onderneming.


I went looking for a ship is een boek over persoonlijke zoektocht door het landschap van de scheepvaart, naar aanleiding van de grote verbouwing van de zeesluis in IJmuiden, de belangrijkste toegangspoort tot het havengebied van Amsterdam. T&A Survey heeft in opdracht van OpenIJ rondom het bestaande sluizencomplex in IJmuiden een grootschalig explosievenonderzoek uitgevoerd.

Terwijl Nederland gebukt ging onder een hete zomer heeft T&A op twee locaties de zeebodem onderzocht om obstakels in kaart te brengen die zandwinning en de aanleg van een windmolenpark in de weg konden staan. De objecten waren mogelijk explosieven. T&A heeft in beide projecten verschillende geofysische technieken ingezet, die samen een gedetailleerd beeld van de waterbodem gaven. Helaas ging alleen de apparatuur overboord!

Archeologen van T&A en ADC zijn opdracht van Markus BV en bouwbedrijf De Nijs bezig met het opgraven van de fundering van een oude molen in Wormerveer. De molen ligt langs de Zaan, naast het de vroegere veevoederfabriek Brokking.Op donderdag 15 en vrijdag 16 november staat T&A voor de zesde keer op de Reuvensdagen, het grootste jaarlijkse archeologisch congres van Nederland, dit jaar te Vlaardingen.In verband met de uitvoering van een vooronderzoek bezoekt  onze specialist vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE), Jeroen Niels, deze week The National Archives in Londen. Dit archief beheert een groot aantal officiële documenten uit het Verenigd Koninkrijk. De oudste stukken gaan terug tot meer dan duizend jaar geleden.  


Nederweert - De Noordervaart gaat fors harder stromen. In de zomer zelfs twee keer zo hard. Voor het zover is, bekijkt Rijkswaterstaat op welke manier het veilig kan. Een explosievenonderzoek door T&A Survey maakt hiervan onderdeel uit.Op vrijdag 25 mei vond op hogeschool Saxion de tweede editie plaats van Congres Strijdigheden, het jaarlijkse Nederlandse congres over conflictarcheologie. David Sam, archeoloog en assistent OCE-deskundige bij T&A Survey, was erbij en leverde een bijdragen aan de congresbundel: een nabeschouwing van het unieke gecombineerde onderzoek naar archeologie en explosieven te Meinerswijk. 

Op 31 mei jl. vond de productietest plaats van de tweede put (productieput) van het Trias Westland-doublet. De test is goed verlopen en heeft bevestigd dat we een uitstekend reservoir hebben aangetroffen. Op basis hiervan kan een warmtenet aangelegd worden met een capaciteit van 17 – 21 MWth. Concreet betekent dit dat op deze bron minimaal 26 glastuinbouwbedrijven worden aangesloten en maximaal 32 bedrijven. Meer bedrijven kunnen snel volgen, want Trias Westland heeft inmiddels een positieve beschikking gekregen op de SDE-subsidieaanvraag voor een tweede doublet!

Tijdens de uitvoering van een gecombineerd archeologisch en explosievenonderzoek op het terrein van een voormalig Duits hoofdkwartier, hebben Archeologen van Greenhouse Advies en T&A Survey de resten van een schuilkelder aangetroffen. Het bodemonderzoek, in opdracht van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, vond plaats in verband met bouwplannen op het terrein. De realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van de aanwezige archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog en het aantreffen van explosieven.  

Op 24 mei vindt de openbare bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte plaats in het Hortiversum te Zoetermeer. De Kennisagenda Aardwarmte is door het bedrijfsleven en de overheid in het leven geroepen voor het financieren van onderzoek naar aardwarmte. Haar ambitie is om aardwarmte uit te laten groeien tot dé warmtebron voor de glastuinbouw, de industrie en de gebouwde omgeving in 2030. T&A Survey voerde voor de Kennisagenda een onderzoek uit en presenteert de resultaten hiervan op de bijeenkomst.

De Trias Westland geothermische boring is op Koningsdag op de einddiepte van 2.500 meter aangekomen!  Uit de productietest moet nu blijken hoeveel water en hoeveel warmte het systeem zal kunnen produceren. Dit is weer bepalend voor de  hoeveelheid  tuinders die van duurzame warmte kunnen worden voorzien.

T&A Survey is momenteel bezig met een boeiend explosievenonderzoek langs de A4, onder de rook van luchthaven Schiphol, waar drie Duitse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden zijn. Deze moeten worden geruimd in verband met de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf. Het is niet de eerste keer dat in dit gebied explosieven worden aangetroffen. Hoe komt dat hier in de afgelopen jaren zoveel vliegtuigbommen zijn gevonden? Jeroen Niels, specialist vooronderzoek CE bij T&A en slagveldgids, geeft uitleg.

In een weiland langs de A4 is T&A bezig met het benaderen en ruimen van drie vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Doel van het project is om de ontstekers van alle drie de bommen succesvol te identificeren zonder de bommen te verplaatsen.


T&A Survey is in Nijmegen bezig met een gecombineerd explosieven, archeologisch en milieukundig bodemonderzoek in verband met de sloop van een woonwijk. In het gebied worden resten uit de Tweede Wereldoorlog en de Romeinse tijd, maar ook bodemverontreiniging  verwacht.


Olie en gas reservoirs in Nederland zijn gelegen op een diepte tussen 2.000 en 3.500 meter. Grondwater reservoirs die geschikt zijn voor Ultra Diepe Geothermie (UDG) bevinden zich op meer dan 4.000 meter diepte. Slechts enkele olie en gas exploratieboringen hebben deze diepte bereikt. Hetzelfde geldt voor seismisch onderzoek, het onderzoek van de structuren in de diepe ondergrond met behulp van geluidsgolven. T&A Survey kan diep seismisch onderzoek voor UDG in eigen beheer uitvoeren of als projectmanager optreden.

T&A heeft een non-proprietary studie gedaan naar de potentie en het risico van Ultra Diepe Geothermie in Nederland. De nadruk ligt op de Kolenkalk formatie, een veelbelovend reservoir voor UDG op een diepte van ongeveer vier kilometer. Bij UDG wordt er gezocht naar temperaturen van minimaal 150 °C. Dergelijke temperaturen zijn voor de huidige geothermische systemen in Nederland niet haalbaar, maar voor diverse directe industriële toepassingen en voor de productie van elektriciteit essentieel. Op basis van de resultaten uit deze studie hebben wij  voor heel Nederland de potentie het risico van de toepassing van UDG in kaart gebracht

Tijdens benaderingswerkzaamheden nabij het vroegere hulpvliegveld Ockenburg bij Den Haag heeft T&A Survey een interessante vondst gedaan. In een dump put vonden onze medewerkers een Nederlandse helm. Gezien de hoeveelheid plastic en de overige vondsten in de put,  was het duidelijk dat de helm zich in een naoorlogs verstoorde context bevond. Toch is het niet vreemd dat een dergelijk voorwerp in deze omgeving is gevonden. Op 10 mei 1940 was hulpvliegveld Ockenburg namelijk het toneel van bittere gevechten tussen Nederlandse en Duitse troepen.  

In het Oude Winschoterdiep ter hoogte van de H.J. Wichersstraat in de stad wordt tot het einde van deze maand gezocht naar oude munitie. Dat gebeurt met een graafmachine vanaf een drijvend ponton. De baggerwerkzaamheden hebben te maken met de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg, hebben omwonenden onlangs te horen gekregen. Voor zover bekend is nog niets gevonden.

Bewoners van de Haven van Coers in Arnhem-Zuid hebben zaterdagmiddag de eerste exemplaren gekregen van een filmverslag van het uitbaggeren van de haven. Dat baggeren was in elk geval na de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. T&A Survey is daarom ingehuurd om uit te zoeker of er nog niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog verborgen gingen onder het rivierslib. Het was voor de gemeente een bijzondere en uitdagende klus. Daarom werd besloten een videoverslag te maken.

Onlangs heeft T&A Survey een onderzoek uitgevoerd op het terrein van de villa Heselbergh in Arnhem. Deze locatie speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de gevechten in september en oktober 1944 in de regio Arnhem was de villa het hoofdkwartier van de 9. SS Panzer-Division Hohenstaufen, die een grote rol speelde tijdens de gevechten.  

De Kennisagenda Aardwarmte is door het bedrijfsleven en de overheid in het leven geroepen voor het financieren van onderzoek naar aardwarmte. De ambitie van de Kennisagenda is om aardwarmte (geothermie) uit te laten groeien tot dé efficiënte, betaalbare en betrouwbare warmtebron voor de glastuinbouw, de industrie en de gebouwde omgeving in 2030 en zo een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energievoorziening. T&A Survey voert momenteel een onderzoek uit voor de Kennisagenda.

Op 22 maart 2018 vindt alweer de 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats. Een dag die je als waterkeringbeheerder niet mag missen. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om Nederland veilig en droog te houden. Het  thema van deze kennisdag  is vakmanschap, altijd in beweging. T&A Survey en T&A Survey Drone Services zijn met een stand aanwezig op de bijbehorende bedrijvenmarkt.

Op 28 februari heeft Trias Westland de productietest uitgevoerd in het Onder Krijtreservoir. Daarbij is water van 2,3 kilometer diepte naar boven gepompt. De test is uitstekend verlopen. Het hete water stroomde zeer vlot het bassin in en het gas in het water is afgefakkeld. Er zijn monsters genomen en metingen uitgevoerd naar o.a. druk en temperatuur. Met deze informatie kan het projectteam starten met de realisatie van het warmtenet. Het exacte vermogen van het geothermie doublet wordt eind april duidelijk, als ook de tweede put is geboord en getest.

Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op ca. 2,7 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. De Trias-zanden op 4 kilometer diepte op deze locatie blijken niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om water rond te pompen. Dit scenario, op 2,7 kilometer diepte, is waarschijnlijk zelfs beter dan oorspronkelijk gedacht.

Inmiddels bevindt de boring zich in de Triaslaag. De derde sectie is eind januari afgerond. De verbuizing is goed op diepte geplaatst en het gat is stevig gecementeerd. Al met al is het team erg blij dat sectie 3 helemaal gereed is. Dit was de meest spannende sectie van het project en is - ondanks een aantal technische uitdagingen - dus succesvol gerealiseerd.

Hoge waterstanden en overstromingen laten zien hoe belangrijk het is om de conditie van onze dijken goed te monitoren. T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties uit met een Infrarood (IR) thermografie camera. Met behulp van deze techniek kunnen zwakke plekken in dijken snel en efficiënt worden opgespoord, blijkt uit onderzoek van een Waterschap.

Op 1 januari 2018 opent de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 29 maart 2019. Het beschikbare budget is 66,6 miljoen Euro.

De Triasboring bevindt zich momenteel op ca. 3.600 meter diepte. Na een decembermaand met tegenslag verlopen de werkzaamheden nu relatief rustig. En er is goed nieuws: de eerst metingen wijzen uit dat de Onderkrijtlaag veel potentie heeft voor een regulier geothermieproject.

Vorige week heeft het boorteam van Trias Westland diverse metingen uitgevoerd in de Onderkrijtlaag. Dit is de ondiepe laag waaruit Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. Uit de metingen blijkt dat dit reservoir zeer veel potentie heeft.