Drone diensten

T&A Survey gebruikt unmanned aircraft systems  (UAS) ofwel drones om data over de omgeving te verzamelen, verwerken en interpreteren. Door onze kennis en ervaring in het gebruik van geofysische onderzoekstechnieken te combineren met de nieuwste technologie op het gebied van drones, biedt T&A een groot scala aan specialistische drone diensten aan:Onze drones kunnen ingezet worden voor het inspecteren van installaties en objecten die op andere manieren niet of moeilijk te bereiken zijn, zoals bijvoorbeeld windmolenparken (on- en offshore), gebouwen, kunstwerken (bruggen, viaducten) schoorstenen, hoogspanningsmasten en -leidingen.

Voordelen van het gebruik van drones bij monitoring en inspecties   

 • De luchtfoto’s hebben een hogere resolutie doordat ze van dichtbij zijn genomen.         
 • De inzet van een drone is tot vier keer goedkoper dan bemande luchtfotografie.
 • Inspectie met drones is stukken veiliger dan het uitvoeren van bemande inspecties.
 • Warmtelekken die schade aan de isolatie van elektriciteitsspoelen aangeven kunnen worden opgespoord.
 • Tijdens drone inspecties hoeven de te inspecteren installaties niet stilgelegd te worden.
 • Ook onder het wolkendek kan gevlogen worden.

Technieken


Drones zorgen steeds vaker voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kunnen drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren. Hierdoor kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd.

Naast het fotografisch vastleggen van opgravingen in 3D, kan ook worden gedacht aan het inzetten van drones bij het in kaart brengen van (micro)reliëf in het landschap en het  zichtbaar maken van archeologische artefacten.

Voordelen van drones bij archeologisch onderzoek

 • Met archeologisch onderzoek vanuit de lucht zijn boven- en ondergrondse structuren zichtbaar die je vanaf de grond niet ziet, omdat je het overzicht mist.
 • Hierdoor wordt gericht ontgraven mogelijk, met de bijbehorende kosten- en tijdbesparingen.
 • De kosten van het gebruik van een drone zijn aanzienlijk lager dan die van bemande vluchten.

Technieken

* In testfase

Deformaties en zwakke plekken in de dijk kunnen met behulp van geofysisch onderzoek op een snelle en efficiënte manier opgespoord worden. Dit kan vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht met behulp van een drone.

Drone warmtebeelden

T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties uit met een drone uitgerust met een Infrarood (IR) thermografie camera. Deze camera levert een thermogram of warmtebeeld, een visuele weergave van de heersende temperaturen op het meetobject. Zwakke plekken in dijken zijn vaak voor het oog nog niet zichtbaar, maar op thermografiebeelden goed te herkennen. Met behulp van de GPS coördinaten van de opnames kunnen de zwakke plekken nauwkeurig gelokaliseerd en versterkt kunnen worden.

Drone LiDAR

Met een LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) sensor bevestigd onder een drone kan T&A de geometrie van dijklichamen tot in detail vastleggen. De LiDAR sensor meet met een laserpuls de afstand tot punten in de omgeving. Dit resulteert in een puntenwolk van miljoenen punten.  Het eindresultaat is een zeer nauwkeurig 3D beeld van het oppervlak van de dijk.

Drone fotogrammetrie

Fotogrammetrie is het maken van kaarten met een speciale hoge resolutie fotocamera. Door deze lichtgewicht camera aan een drone te bevestigen, worden hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s gegenereerd die vervolgens met speciale software worden verwerkt.


Door drone onderzoek en waterbodemonderzoek te combineren kan T&A 3D digitale hoogte- en terreinmodellen en orthofoto mozaïeken maken van onderzoeksgebieden boven én onder de waterspiegel.

Drone en waterbodem onderzoek gecombineerd

De delen van het onderzoekgebied boven de waterspiegel worden  door drones in kaart gebracht. De onderwater gelegen delen worden vanaf een survey vaartuig uitgevoerd met meersonde gradiometer, side scan sonar, echolood en/of multibeam. Onderzoek van de waterbodem met deze apparatuur kan ook uitgevoerd worden met een ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) en/of AUV (Autonomous Underwater Vehicle).

Door de onderzoeksresultaten met elkaar te combineren ontstaat er een compleet digitaal terreinmodel van land- en waterbodem van bijvoorbeeld golfbrekers, pieren, uiterwaarden, delta’s, haven- of kustgebieden.

Voordelen van gecombineerd drone en waterbodem onderzoek

 • Alle beelden van onder en boven de waterspiegel verwerkt tot één orthofoto mozaïek.
 • Projecten kunnen sneller uitgevoerd worden dan met gebruik van traditionele middelen.

TechniekenDrones lenen zich bij uitstek voor de detectie van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven in grote en moeilijk toegankelijke gebieden. Drone explosievendetectie wordt uitgevoerd met een drone magnetometer systeem*. Een laser sensor zorgt ervoor dat de drone tijdens de vlucht op een constante hoogte boven het maaiveld blijft om nauwkeurige metingen met een hoge resolutie mogelijk te maken. Alle vluchtgegevens (vliegsnelheid, vlieghoogte, plaatsbepaling) worden  opgeslagen om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen.

Voordelen van drone explosievendetectie

 • Moeilijk toegankelijke locaties of terreinen met een ernstige bodemverontreiniging worden toegankelijk voor explosievendetectie.      
 • Hogere productiviteit, vooral in open terreinen.
 • Minder last van obstakels, hier wordt langs of overheen gevlogen.     
 • Hoge data dichtheid.    
 • Lagere kosten door inzet minder personeel en materieel.

Technieken


* Bevindt zich momenteel in testfase

Drones zijn een belangrijke innovatie voor vegetatieonderzoek in de landbouw en flora en fauna onderzoek voor bijvoorbeeld tellingen van bepaalde diersoorten in natuurgebieden.

Monitoren van gewassen met Drones

Door een multispectrale of hyperspectrale NIR (near infrared) camera onder een drone te hangen kunnen zwakke plekken of beginnende ziektes zoals bij voorbeeld schimmels in de vegetatie opgespoord of over een bepaalde periode gemonitord worden. Ook factoren als bodemkwaliteit en vochtgehalte kunnen snel en eenvoudig in kaart gebracht worden.

Akkerbouwers zetten steeds vaker drones in voor het monitoren van gewassen. Doordat er gerichter en minder vaak gespoten hoeft te worden, kunnen aanzienlijke besparingen op de spuitkosten worden behaald en wordt het milieu minder belast.

Voordelen van drones voor vegetatie en flora & fauna onderzoek

 • In tegenstelling tot satellietbeelden kunnen drones kleinere gebieden tegen geringe kosten gedetailleerd in kaart brengen.  
 • Het gebruik van drones is minder kostbaar is dan de inzet van een bemand vliegtuig of helikopter.
 • Minder milieuvervuiling door bestrijdingsmiddelen.

TechniekenMet behulp van drones kan het milieu worden gemonitord op erosie, landdegradatie en de aantasting door invasieve gewassen. Vervuiling en milieurampen kunnen worden gemonitord zodat er een passend plan van aanpak kan worden opgesteld en uitgevoerd.

Voordelen drones voor milieukundig onderzoek

 • Verzamelen van hoge resolutie data voor milieukundig onderzoek op een tijd- en kostenbesparende manier.
 • Uitvoeren van inspecties die anders moeilijk uitvoerbaar of gevaarlijk zouden zijn.
 • Met drone inspectie kan een groot gebied worden gedekt.
 • De hoge resolutie beelden kunnen in realtime of vlak na de vlucht worden bekeken. Indien noodzakelijk kunnen nadere inspecties dus direct plaatsvinden.
 • Omdat de vluchtschema's gebaseerd zijn op GPS posities, kunnen ze met regelmaat worden herhaald om zo goede vergelijkingen en analyses door te kunnen voeren.

Technieken

* In testfase