Archeologisch vooronderzoek

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) eist van initiatiefnemers en ontwikkelaars dat zij bij hun ruimtelijke plannen rekening houden met archeologische waarden en het historisch erfgoed. De archeologische monumentenzorg bestaat uit verschillende processtappen en formeel te doorlopen procedures die bij elkaar de AMK-cyclus worden genoemd. In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1 (KNA) worden de eisen aan de uitvoering van de verschillende processtappen beschreven. Voor de uitvoering van de processtappen waarbij grondroering plaatsvindt, is een vergunning vereist. T&A Survey werkt hiervoor samen met ADC ArcheoProjecten.

Archeologisch bureauonderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek is doorgaans de eerste stap in de AMK-cyclus. Door het verzamelen en analyseren van de juiste bronnen, kan voor een gebied een uitspraak worden gedaan over de archeologische verwachting. Op basis van deze gegevens zal een nauwkeurig en kritisch advies worden opgesteld ten aanzien van eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek en de onderzoeksstrategie die daar het beste bij past. Hiermee kan onnodig kostbaar archeologisch veldonderzoek worden voorkomen.   

Combinatie met vooronderzoek explosieven

Archeologisch onderzoek naar resten van de Tweede Wereldoorlog vindt steeds vaker plaats, vaak in combinatie met explosievenonderzoek. Gecombineerd archeologisch onderzoek is al mogelijk in het stadium van vooronderzoek. Gegevens uit het vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten/explosieven zijn nuttig voor het archeologisch bureauonderzoek en vice versa. Omdat explosieven en archeologische onderzoeken bij T&A Survey onder hetzelfde dak plaatsvinden, is uitwisseling van informatie snel, direct en efficiënt.

WOII laag voor archeologische verwachtingskaart gemeenten

Sommige gemeenten beschikken over een Archeologische Verwachtings- of Beleidskaart. Als deze te weinig informatie over WOII bevat, kan T&A deze kaart aanvullen met een specifieke WOII laag. Dit kan al dan niet in combinatie met een gemeentebreed explosieven vooronderzoek.


Verwachtingskaart WOII Archeologie en Koude Oorlog voor gemeenten

Sommige gemeenten beschikken over een Archeologische Verwachtings- of Beleidskaart. Deze kaarten zijn vaak meer dan tien jaar oud. Het nut en de noodzaak om ook de Tweede Wereldoorlog in de kaarten op te nemen was toen nog niet duidelijk.

Lees meer

Archeologisch Programma van Eisen (PvE)

Alvorens een proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding of opgraving (en in een bepaalde gevallen ook booronderzoek) mag worden uitgevoerd, moet hiervoor een Programma van Eisen worden opgesteld en goedgekeurd door de bevoegde overheid (veelal de gemeente). Het kan worden gezien als hét basisdocument voor archeologisch veldonderzoek. T&A stelt het Programma van Eisen voor u op.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier