Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 2 - Detectie

De detectie van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) wordt uitgevoerd als het vooronderzoek (fase 1) hiertoe aanleiding geeft. Tijdens het detectie onderzoek stelt T&A de ligplaats van verdachte objecten (mogelijke explosieven) vast  met behulp van geofysische technieken.

Geofysische detectietechnieken

Voor het opsporen van explosieven beschikt T&A over meerdere innovatieve detectietechnieken. Wij adviseren de opdrachtgever welke techniek of combinatie van technieken het beste kan worden ingezet om het onderzoeksdoel te kunnen verwezenlijken. Met de geselecteerde meettechnieken wordt het opsporingsgebied vlakdekkend ingemeten.

Dieptedetectie

Voor dieptedetectie, in de regel dieper dan vier meter minus maaiveld, maakt T&A gebruik van boorgaten of integreert het de meettechnieken in een sondeersonde. De omgeving wordt in deze fase (nog) niet geconfronteerd wordt met ingrijpende grondverzet werkzaamheden.

Verdachte objecten

Na afloop van het detectieonderzoek is bekend waar zich verdachte objecten (mogelijke explosieven) in de ondergrond bevinden. Soms kan ook een indicatie van de afmetingen gegeven worden. Ook wordt middels het (gecombineerde) detectieonderzoek inzichtelijk waar zich mogelijk verstorende factoren zoals puinlagen, kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten geven we een onderbouwd advies over welke vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn. Een gedegen en grondig detectieonderzoek kan onnodige kosten in de vervolgwerkzaamheden beperken.