Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 3 - Benadering

Benadering van explosieven of Ontplofbare Oorlogsresten (OO) vindt plaats als de detectie (fase 2 van het explosievenonderzoek) een aantal verdachte locaties oplevert. De verdachte objecten worden blootgelegd, geïdentificeerd en, zo nodig, verwijderd. De eindverantwoordelijkheid voor de explosieven benadering ligt bij een Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten. Bij de benadering van explosieven worden de volgende stappen gevolgd:

I - Werkvoorbereiding
Een projectplan en een projectcontroleplan worden opgesteld en de de veiligheidsmaatregelen worden bepaald. Dit plan moet door alle betrokken partijen worden goedgekeurd.

II - Benadering  en identificatie van explosieven
Het verdachte object wordt ontgraven en door een explosievendeskundige geïdentificeerd. Als het object inderdaad een explosief is, worden deelfasen III en IV uitgevoerd.

III - Tijdelijk veiligstellen en/of opslag van explosieven
Als een explosief wordt aangetroffen, treden aanvullende veiligheidsmaatregelen in werking. Het explosief wordt opgeborgen in een beveiligde munitiecontainer of afgedekt, in afwachting van de komst van een Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

IV - Overdracht aan EOD
Het explosief wordt door de EOD geregistreerd en op een veilige wijze onschadelijk gemaakt. Afhankelijk van de toestand van het explosief  gebeurt dit ter plaatse, of op een door het EOD nader te bepalen locatie.

V - Oplevering en Evaluatie
Een Proces Verbaal van Oplevering (Verklaring Vrij van Explosieven) wordt verstrekt en het project wordt samen met de opdrachtgever geëvalueerd.