Opsporing explosieven

Waterbodemonderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OO) wordt uitgevoerd als er werkzaamheden  gepland zijn waarbij het risico bestaat op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld bij de aanleg windmolenparken, kabels en leidingen in de waterbodem, zandwinning of baggerwerkzaamheden. Ook tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zorgen onze explosievendeskundigen voor begeleiding. Als er bijvoorbeeld tijdens het baggeren objecten in de zuigmond vast komen te zitten, kunnen zij deze ter plekke identificeren en veiligstellen.

Deskundigen OOO en duikers

Voor het uitvoeren van offshore en inshore explosievenonderzoeken beschikt T&A Survey over een ervaren team van OOO-deskundigen, gecertificeerde duikers en een breed scala aan geofysisiche meetinstrumenten. De data analyse begint al aan boord: door alle verkregen informatie samen te voegen kunnen verdachte objecten met grote precisie gelokaliseerd worden. Naar aanleiding van de resultaten kan de opdrachtgever, indien nodig, besluiten de werkzaamheden te verplaatsen of over te gaan tot identificatie en verwijdering van de objecten. Zo worden kosten voor stilstand tijdens de werkzaamheden zo laag mogelijk gehouden en kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.