Explosieven/OO waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OO) wordt uitgevoerd als er werkzaamheden  gepland zijn waarbij het risico bestaat op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld bij de aanleg windmolenparken, kabels en leidingen in de waterbodem, zandwinning of baggerwerkzaamheden. Ook tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zorgen onze explosievendeskundigen voor begeleiding. Als er bijvoorbeeld tijdens het baggeren objecten in de zuigmond vast komen te zitten, kunnen zij deze ter plekke identificeren en veiligstellen.

Deskundigen OOO en duikers

Voor het uitvoeren van offshore en inshore explosievenonderzoeken beschikt T&A Survey over een ervaren team van OOO-deskundigen, gecertificeerde duikers en een breed scala aan geofysisiche meetinstrumenten. De data analyse begint al aan boord: door alle verkregen informatie samen te voegen kunnen verdachte objecten met grote precisie gelokaliseerd worden. Naar aanleiding van de resultaten kan de opdrachtgever, indien nodig, besluiten de werkzaamheden te verplaatsen of over te gaan tot identificatie en verwijdering van de objecten. Zo worden kosten voor stilstand tijdens de werkzaamheden zo laag mogelijk gehouden en kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.


Ontplofbare Oorlogsresten (OO) kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. T&A Survey-Van Heteren zijn gespecialiseerd in baggerprojecten met risico op explosieven. Afhankelijk van de soorten verwachte explosieven die uit het vooronderzoek explosieven naar voren komen, zal voor de verdachte gebieden detectie en/of beveiligd baggeren worden geadviseerd.

Waterbodem detectie

Voorafgaand aan het baggeren van een verdacht gebied worden metalen objecten in de waterbodem gelokaliseerd. Na dit detectieonderzoek gaan gecertificeerde duikers kijken of deze voorwerpen ook daadwerkelijk Ontplofbare Oorlogsresten zijn. Onder water verwijderen ze voorzichtig het slib rond het object, om het te kunnen identificeren. Detectie van explosieven in de waterbodem kan over het algemeen alleen worden toegepast bij grote explosieven, zoals vliegtuigbommen.

Baggeren in explosieven verdacht gebied

Op locaties die verdacht zijn op lichtere explosieven, of waar de grotere explosieven al door duikers zijn benaderd, moet onder CS-OOO condities worden gebaggerd. Beveiligd baggeren vraagt altijd om maatwerk. T&A Survey-Van Heteren kan het  baggerproces op meerdere manieren inrichten, zodat het altijd precies aansluit op het project. Dit kan varieren van het alleen scheiden van explosieven tot en met het overnemen van het volledige baggerproces.

Welke baggermethode het meest geschikt is, wordt bepaald aan de hand van factoren als veiligheid, bereikbaarheid en bevaarbaarheid van de watergang, hoeveelheid en samenstelling van de baggerspecie, de milieukundige kwaliteit baggerspecie, de aansluiting op het reguliere project en de beschikbaarheid van varend materieel van de opdrachtgever.