Archeologische opgraving

Archeologisch opgraving vindt plaats als uit het inventariserend archeologisch onderzoek naar voren komt dat er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats die niet in situ kan worden behouden en beschermd.  

Archeologisch opgraving en benadering explosieven

Soms ligt een archeologische vindplaats die opgegraven moet worden in een op explosieven verdacht gebied. Door de werkzaamheden voor archeologische opgravingen en de benadering van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) goed te combineren en op elkaar af te stemmen kan de doorlooptijd van het project in deze gevallen versneld worden. De inzet van een archeoloog die tevens assistent explosievendeskundige is, zorgt daarnaast voor bescherming en behoud van het  archeologisch erfgoed dat wordt aangetroffen tijdens de benadering van explosieven.