Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 1 - Vooronderzoek

Met een vooronderzoek naar  Ontplofbare Oorlogsresten (OO) stelt T&A vast of er op een bepaalde locatie sprake is van een verhoogd risico op niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde blindgangers. Dit doen we door literatuur- en archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie. Met een risicoanalyse OO brengen we de projectspecifieke risico’s op het aantreffen van explosieven vervolgens in kaart.

Waarom vooronderzoek explosieven?

Redenen voor het uitvoeren van een vooronderzoek kunnen zijn dat er grondroerende werkzaamheden gepland zijn in naoorlogs ongeroerde grond of dat er aanwijzingen zijn voor gevechten en/of bombardementen in of nabij het onderzoeksgebied. Het vooronderzoek verkleint het oppervlak van het onderzoeksgebied voor de opsporingsonderzoek.

Historisch archief

T&A heeft in heel Nederland al vele vooronderzoeken en gemeentebrede vooronderzoeken uitgevoerd, onder andere voor de gemeenten Deventer en Sliedrecht. Daarnaast heeft T&A het gehele Nederlandse spoor, kabel- en gasleidingstracees en rivieren en dijken over enkele tientallen tot honderden kilometers in kaart gebracht. Hierdoor beschikken wij over een uitgebreid archief met historische gegevens.


Het vooronderzoek explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten (OO) bestaat uit twee deelfasen:

I - Inventariseren van bronnenmateriaal

 1. Literatuuronderzoek
 2. Archiefonderzoek
 3. Interviews met omwonenden en ooggetuigen
 4. Luchtfoto-interpretatie

II - Beoordelen van het bronnenmateriaal

Deze uitgebreide analyse wordt alleen uitgevoerd als de inventarisatie hier aanleiding toe geeft.
 1. Beoordeling van de inventarisatie.
 2. Horizontaal en verticaal afbakenen van het verdachte gebied.
 3. Bepalen van de soorten explosieven.

Eindresultaat van het vooronderzoek explosieven/OO is een rapportage en een inventarisatiekaart in GIS. Hierop staat aangegeven waar en op welke diepte er zich mogelijk explosieven bevinden en van welk type ze zijn.


Met de Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (OO) brengt T&A de projectspecifieke risico’s van mogelijk aanwezige explosieven in kaart. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoe de geplande werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Een risicoanalyse is een niet-verplichte tussenstap tussen het vooronderzoek en de detectie (fase II). In de volgende gevallen kan een risicoanalyse zinvol zijn en tot tijd- en kostenbesparing leiden:   
 
 • Tijdens het vooronderzoek explosieven hebben de verticale afbakening van verdachte gebieden en het in kaart brengen van naoorlogse werkzaamheden nog niet (gedetailleerd) plaatsgevonden;
 • De geplande werkzaamheden zijn divers en veelomvattend en het explosievenonderzoek is (mogelijk) kostbaar en ligt op een kritisch tijdpad.

T&A is gespecialiseerd in de uitvoering van Gemeentebreed Vooronderzoek Explosieven/OO, waarbij het gehele beheergebied van een gemeente, waterschap of provincie in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven. Bij de uitvoering van het vooronderzoek houdt T&A rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden.  Om de resultaten van dit bureauonderzoek goed in de praktijk te kunnen toepassen, helpt T&A ook bij het opstellen van explosievenbeleid.

Wij bieden de volgende mogelijkheden voor een vooronderzoek op maat voor iedere gemeente, provincie of waterschap:

Vooronderzoek op specifieke locaties

T&A voert een historisch vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten uit voor een beperkt aantal locaties binnen een beheergebied. Dit kan zijn omdat op deze locaties plannen zijn voor bebouwing of infrastructurele aanpassingen in de nabije toekomst. Het kan ook gaan om gebieden waarvan al bekend is dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden en waarvan men wil weten op welke specifieke locaties er een verhoogd risico op explosieven bestaat. 

Quick scan explosieven

Een Quick Scan maakt voor aanzienlijke lagere kosten inzichtelijk waar in het beheergebied nader onderzoek noodzakelijk is. Aan de hand van geselecteerde bronnen maakt T&A een overzicht van de oorlogshandelingen in het gebied. Het resultaat is en overzichtskaart van het beheergebied. Voor de lage risicogebieden is nader onderzoek niet strikt noodzakelijk. Als er echter werkzaamheden in een aandachtsgebied gepland worden, moet er nader onderzoek of verdere afbakening plaatsvinden.  

Vooronderzoek per project

Voor instanties die graag per project werken is het mogelijk om alle vooronderzoeken tegen een gunstige prijs door T&A uit te laten voeren. Zo beschikt u in de loop van de tijd over een steeds uitgebreidere, éénduidige database van de oorlogshandelingen in het beheergebied. Wijzigingen in richtlijnen en regelgeving kan T&A eenvoudig verwerken door bestaande onderzoeken te updaten.

VEO Bommenkaart

Wilt u weten of er binnen uw beheergebied al vooronderzoek en/of opsporingonderzoek naar explosieven is uitgevoerd? Raadpleeg dan de VEO Bommenkaart. T&A Survey en andere gespecialiseerde en volgens het CS-OOO gecertificeerde bedrijven delen in deze applicatie informatie over uitgevoerde Vooronderzoeken en Opsporingsprojecten.

Door het uitvoeren van een 
gemeentebreed vooronderzoek explosieven krijgt een gemeente inzicht in alles wat er gaande is rondom explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen hun beheersgebied. Het onderzoek verschaft de gemeente een antwoord op de vraag of er veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden op verschillende locaties. 

Om de resultaten van dit bureauonderzoek goed in de praktijk te kunnen toepassen, is het raadzaam om hiervoor beleid op te stellen. T&A Survey heeft dit al voor verschillende gemeenten gedaan, waaronder  de gemeente Súdwest-Fryslân. Wij kunnen gemeenten assisteren bij het maken van beleid door middel van het opstellen van:   
     
 • een beleidsstuk of beleidsoplegger: T&A stelt het beleid op aan de hand van de inhoudelijke wensen van de gemeente en tegen vaste kosten.      
 • een interne of externe handreiking: inhoudelijk vergelijkbaar met een beleidstuk maar zonder officiële status. Hierdoor is er geen officiële goedkeuring nodig en is het makkelijker in te voeren.   

Als een gemeente meer werkzaamheden zelf wil uitvoeren, kan T&A ondersteuning bieden:

 • Adviserende rol: de gemeente zorgt zelf voor het opstellen van het beleid en klopt met vragen bij T&A aan.  
 • Controlerende rol: T&A neemt de door de gemeente opgestelde stukken door op consistentie met richtlijnen van het CS-OOO en explosieven wetgeving.    

Naoorlogse grondroeringen in kaart 

Het in kaart brengen van naoorlogse grondroeringen kan ook deel uit maken van een beleidsstuk. Hierdoor kan er makkelijker een beslissing genomen worden over hoe om te gaan met (relatief) ondiepe werkzaamheden die vaak voor een groot deel in naoorlogs geroerde grond plaatsvinden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan het riool of kabels & leidingen


Met een Omni bodemscan kan het risico op hoge extra kosten tijdens grondroerende werkzaamheden aanzienlijk worden teruggebracht tegen een beperkt, vast tarief.

Wat is de Omni bodemscan?

De Omni bodemscan is een bureauonderzoek dat inzicht geeft in de mogelijke risico’s op het gebied van archeologie, geotechnische of hydrografische bodemopbouw, (water)bodemverontreiniging, fundatieresten, explosieven uit WOII en kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van archiefmateriaal en van luchtfoto’s uit verschillende perioden.

Omni Bodemscan plus

De Omni bodemscan plus vult het bureauonderzoek aan met enkele boringen en sonderingen en een vlakdekkend geofysisch veldonderzoek om potentiële risico’s direct in kaart te brengen.

Voordelen van de Omniscan:
 • Meer informatie over de bodem vermindert faalkosten tijdens de uitvoering.
 • T&A heeft alle specialisten onder één dak, en daarmee heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt.
 • De opdrachtgever ontvangt één enkel rapport met daarin de conclusies van meerdere disciplines.