Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 1 - Vooronderzoek


Met een vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OO) stelt T&A vast of er op een bepaalde locatie sprake is van een verhoogd risico op niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde blindgangers. Dit doen we door literatuur- en archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie. Met een risicoanalyse OO brengen we de projectspecifieke risico’s op het aantreffen van explosieven vervolgens in kaart.

Waarom vooronderzoek explosieven?

Redenen voor het uitvoeren van een vooronderzoek kunnen zijn dat er grondroerende werkzaamheden gepland zijn in naoorlogs ongeroerde grond of dat er aanwijzingen zijn voor gevechten en/of bombardementen in of nabij het onderzoeksgebied. Het vooronderzoek verkleint het oppervlak van het onderzoeksgebied voor de opsporingsonderzoek.

Historisch archief

T&A heeft in heel Nederland al vele vooronderzoeken en gemeentebrede vooronderzoeken uitgevoerd, onder andere voor de gemeenten Deventer en Sliedrecht. Daarnaast heeft T&A het gehele Nederlandse spoor, kabel- en gasleidingstracees en rivieren en dijken over enkele tientallen tot honderden kilometers in kaart gebracht. Hierdoor beschikken wij over een uitgebreid archief met historische gegevens.


Fase 1A - Literatuur-en archiefonderzoek

Het vooronderzoek explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten (OO) bestaat uit twee deelfasen: Inventariseren van bronnenmateriaal en beoordelen van bronnenmateriaal. Eindresultaat van het vooronderzoek is een rapportage en een inventarisatiekaart en Bodembelastingkaart in GIS.

Lees meer

Fase 1B - Risicoanalyse Explosieven/OO

Met de Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (OO) brengt T&A de projectspecifieke risico’s van mogelijk aanwezige explosieven in kaart. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoe de geplande werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Lees meer

Gemeentebreed vooronderzoek explosieven

T&A is gespecialiseerd in de uitvoering van Gemeentebreed Vooronderzoek Explosieven/OO, waarbij het gehele beheergebied van een gemeente, waterschap of provincie in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven. Bij de uitvoering van het vooronderzoek houdt T&A rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Om de resultaten van dit bureauonderzoek goed in de praktijk te kunnen toepassen, helpt T&A ook bij het opstellen van explosievenbeleid.

Lees meer

Explosievenbeleid voor gemeenten

Door het uitvoeren van een gemeentebreed vooronderzoek explosieven krijgt een gemeente inzicht in alles wat er gaande is rondom explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen hun beheersgebied. Het onderzoek verschaft de gemeente een antwoord op de vraag of er veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden op verschillende locaties.

Lees meer

Omni Bodemscan

De Omni bodemscan is een bureauonderzoek dat inzicht geeft in de mogelijke risico’s op het gebied van archeologie, geotechnische of hydrografische bodemopbouw, (water)bodemverontreiniging, fundatieresten, explosieven uit WOII en kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van archiefmateriaal en van luchtfoto’s uit verschillende perioden.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier