Ecologisch onderzoek : natuurtoets of quickscan flora & fauna

Ecologisch onderzoek gaat om de vraag of er kwetsbare ecosystemen (planten of dieren) aanwezig zijn in het bedoelde onderzoeksgebied die risico kunnen lopen door de beoogde werkzaamheden. Om dit te kunnen bepalen voert T&A een natuurtoets of quickscan flora & fauna  uit.

De quickscan is een oriënterend onderzoek waarbij met behulp van bestaande literatuur en het uitvoeren van een veldbezoek bepaald wordt welke risico’s een project met zich meebrengt. Een natuurtoets volgt vaak op een quickscan en wordt volgens een landelijke werkwijze uitgevoerd. De toets bepaalt de impact van de effecten. Hierna wordt bepaald welke beschermende of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. De vergunningverlening voor de geplande werkzaamheden is onder andere afhankelijk van de uitkomst van de natuurtoets. 

Stikstof compensatie

T&A verzorgt diverse bodemonderzoeken om de mogelijkheden tot het compenseren van stikstof emissies vast te stellen. Het compenseren van stikstof emissies kan onder ander door het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden of het aanpassen van bestaande. Door voor elk project de specifiek bepaalde parameters over een langere periode vast te leggen, wordt inzichtelijk wat wel en niet mogelijk is.

Ecologisch saneren

Ecologisch saneren staat voor maatregelen die tot doel hebben een bijzonder natuurgebied te herstellen of te maken. Het uitgangspunt bij het ecologisch saneren is dat de bodem de basis vormt voor de natuurlijke rijkdom van een gebied. Bij een dergelijke vorm van bodemsanering is onder andere kennis van het betreffende ecologische systeem, bodem textuur en bodem hydrologie nodig. T&A is gespecialiseerd in het combineren van klassieke saneringstechnieken met kennis van de bodem en het ecologisch systeem.