Als bedrijf of instantie kun je om verschillende redenen te maken krijgen met explosieven of Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog. Personen die in het explosieven werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals machinisten, grondwerkers en toezichthouders, dienen volgens de CS-OOO over het certificaat Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) te beschikken. T&A biedt de cursus Basiskennis OOO online aan, waardoor u (uw werknemers) geen werkdag hoeft te missen!


Ook tijdens deze koude dagen doen wij er alles aan om onze opdrachtgevers van meetdata te voorzien. Op plekken die voor onze surveyvaartuigen niet of nauwelijks bereikbaar zij, vinden onze duikers altijd wel een innovatieve manier om de lokatie toch in te meten. Verdachte objecten (mogelijke explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten) worden door onze CS OOO gecertificeerde duikers benaderd. Zo kan de opdrachtgever straks op een verantwoorde wijze met het baggerproces starten!

T&A heeft op 6 december de eerste treden op de Veiligheidsladder gezet met het behalen van het certificatieschema Safety Culture Ladder (SCL ) Light voor het toepassingsgebied archeologisch, geofysisch en milieukundig (water-)bodemonderzoek en de opsporing van conventionele explosieven. De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Een duiker waadt door het water op zoek naar bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Je ziet onder water helemaal niets, vertelt Maurice van Gennip. "Alles moet op de tast". Voor hem op tafel ligt een loodzware antitankgranaat, zwart met een ronde punt. Hij lag meer dan zeventig jaar onberoerd op de bodem van een van de Peelkanalen. Onlangs werd hij er, heel voorzichtig, uit gevist.

T&A Survey is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Hierdoor bieden we jongeren met een passie voor bodem de kans zich te ontwikkelen binnen dit mooie vakgebied. Kom jij bij onst stagelopen? Informeer naar de mogelijkheden!

Gespecialiseerde zoekers hebben de afgelopen maanden tien zeemijnen opgespoord aan de Waddenzijde van de Afsluitdijk. Ze liggen vooral in het Friese gedeelte. Het gaat om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ... De helft is Engels, de andere vijf zijn Duits", vertelt Afsluitdijkwoordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat. Alle mijnen worden verderop in zee tot ontploffing gebracht.


Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. Doel is de dijk over de hele lengte overslagbestendig te maken, zodat er bij een zware storm water over de dijk kan komen. Tijdens baggerwerkzaamheden voor dit project is, in een gebied waar geen explosieven verwacht werden, spontaan een zeemijn aangetroffen. Om de planning van het project te waarborgen heeft opsporingsbedrijf Bodac, dat in opdracht van Levvel al bezig was met onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (explosieven), T&A Survey gevraagd om ondersteuning te bieden. Inmiddels hebben Bodac en T&A al tien zeemijnen aangetroffen langs de Afsluitdijk. 

Voor een groot ingenieursbureau voert T&A Survey momenteel een geofysisch bodemonderzoek uit op een industrieterrein. Doel is het in kaart brengen van de soortelijke elektrische weerstand in de bodem. Bij dit onderzoek  is gekozen voor de inzet van elektrische weerstandsmetingen (ERT).   

Wie in Nederland gaat bouwen, is verplicht een onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (explosieven) uit te laten voeren. Hoe ingewikkeld het onderzoek is, verschilt per locatie. 

Per januari 2021 is het CS-OOO is van kracht geworden. Een significante verandering ten opzichte van de voorheen geldende regelgeving (WSCS-OCE) is, dat de inzet van beveiligd (graaf)materieel niet meer altijd noodzakelijk is. Wel dient iedereen die fysiek bezig is met het explosieven opsporingsproces, waaronder de kraanmachinisten, in bezit te zijn van het certificaat Basiskennis OOO.  

Meteren, 8 juli 2021- Op 1 januari 2021 is het nieuwe (wettelijk verplichte) Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) in werking getreden. Hierin zijn geen eisen opgenomen voor vooronderzoek, waar dat voorheen wel het geval was. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkveld vinden het van groot belang dat er kwalitatief vooronderzoek en risicoanalyses worden uitgevoerd. Hierom heeft Stichting VOMES samen met TÜV Nederland, het nieuwe private certificatieschema opgesteld. 

Bij het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is ook de openbare orde en veiligheid in het geding. Het is daarom van belang dat gemeenten hierbij tijdig betrokken worden.

Er zijn sinds kort in een convenant afspraken vastgelegd over de procedure die gemeenten en opsporingsbedrijven volgen bij het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is op 21 april 2021 ondertekend door Pieter Verhoeve namens Platform Blindgangers, een werkgroep van de VNG en Jan van Belzen, voorzitter van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO).

Onlangs werd bij Tricht een onderdoorgang gebouwd voor de toekomstige randweg ten noorden van het dorp. Tijdens archeologisch onderzoek werd daar een bijzondere vondst gedaan. Ze stuitten op  een oerbos en zeldzaam nederzettingsterrein uit het 2850-2000 voor Christus. Ook vonden ze eeuwenoude resten van palen, een huisplattegrond en een bijl. Dit onderzoek werd uitgevoerd voor Lingense Alliantie. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) begeleidde de klus voor de gemeente West Betuwe. ADC ArcheoProjecten en T&A Survey legden de resultaten vast voor de geschiedenis.

Sinds begin mei biedt T&A Survey de cursus Basiskennis OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten/explosieven) aan via de digitale leeromgeving van BC-opleidingen. De komende maanden zullen hier de cursussen Basiskennis VOMES en Assistent deskundige OOO aan worden toegevoegd. BC-opleidingen is een opleidingscentrum voor beroepsduikers en is onderdeel van Baars-CIPRO, een onafhankelijk adviesbureau voor onderzoek en advies op en onder de waterlijn.

T&A Survey is momenteel bezig met een groot gecombineerd onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en WOII archeologische waarden voor de gehele gemeente Súdwest-Fryslân, met ruim 900 km2 de grootste gemeente van Nederland. Binnen deze gemeente valt ook de plaats Offingawier, waar in WOII een Amerikaanse bommenwerper is gecrasht.

Sinds begin april biedt T&A Suvey de cursus Basiskennis OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten) online aan via een speciaal ontwikkelde Digitale Leeromgeving (DLO). Vandaag doet de eerste groep online cursisten het examen van de stichting examinering VOMES.

Op vier plekken rond Swifterbant waar windmolens van Windplanblauw zijn gepland is gezocht naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn locaties waar bommenwerpers in de oorlog mogelijk hun lading hebben gedumpt nadat ze waren beschoten.

In opdracht van een spooraannemer is T&A momenteel bezig met detectie- en begeleidingswerkzaamheden op een spoorwegtracé in Noord-Brabant. Op dit tracé worden spoorverbeteringen uitgevoerd in verband met verzakking. Kabel- en leidingtracé’s moeten hiervoor worden omgelegd of verbreed.   

Voor een gecombineerd geofysisch waterbodemonderzoek (explosieven, archeologie en obstakels) heeft T&A Survey de magnetometer Scan Fish voorbereid om gelijktijdig met de subbottom profiler een survey uit te voeren. In  een eerder stadium  is de side scan sonar gecombineerd met multi beam echo sounder voor deze opdracht ingezet. 


De door T&A Survey ontwikkelde TISA 2D Boorgat Radar is een eenvoudige, veilige en duidelijke manier om gegevens over de ondergrond te verzamelen. De TISA 2D kan worden gebruikt in verschillende ondiepe en diepe ondergrondse toepassingen waar oppervlakteradar niet mogelijk is. In 2020 is de door T&A ontwikkelde TISA 2D gehuurd door een client uit de Verenigde Staten voor de uitvoering van twee projecten: een goudmijn in Colorado en een brug in New York.

Geregeld voert T&A inventariserende onderzoeken uit om bodemvreemde materialen en bodemafwijkingen in kaart te brengen. Hierbij worden geofysische metingen vanaf het maaiveld gecombineerd met hoogtemetingen en luchtfotos vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Recent heeft T&A in Noord-Nederland verschillende gebieden onderzocht op de aanwezigheid van ondergrondse obstakels.   


Sinds 2017 is T&A Survey gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek. Voor dit onderzoek maken we een inventarisatie van gegevens over de bodemopbouw, archeologische en cultuurhistorische waarden in een plangebied. Wanneer uit de gemeentelijke beleidskaart blijkt dat, in het kader van de geplande werkzaamheden, archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, start dit meestal met een bureauonderzoek.

Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten(CS-VROO-01) is vastgesteld door het CCvD-OO en goedgekeurd door het bestuur. De aanleiding voor de ontwikkeling van dit certificatieschema is het besluit van het ministerie van SZW om de eisen voor het vooronderzoek uit het WSCS-OCE te schrappen. Het CCvD-OO heeft uitgesproken het onverminderd van belang te vinden dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin de eisen voor het vooronderzoek OO en de risicoanalyse OO.

Voordat koning winter genadeloos toesloeg heeft T&A Survey  detectie- en benaderings werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van het Friese windmolenpark Nij Hiddum-Houw, ten oosten van de Afsluitdijk in de provincie Súdwest-Fryslân. Voor dit project heeft T&A Survey afgelopen jaar reeds vele hectares ingemeten. 

T&A Survey is momenteel bezig met een groot gecombineerd onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en WOII archeologische waarden voor de gehele gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente is met ruim 900 km2 de grootste gemeente van Nederland.   

Sinds eind december 2020 is de gemeente Nijmegen klaar met het opsporen en verwijderen van materialen in het Goffertpark. T&A Survey en Van Heteren hebben hier een grootscheeps explosievenonderzoek uitgevoerd. Naast explosieven zijn er ook veel objecten van archeologische waarde aangetroffen. De archeologen brengen alle vondsten nu in kaart. De gemeente toont de gevonden voorwerpen tijdens een mini-expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.


Het begin van een nieuw jaar is voor mij altijd een mooi moment om nieuwe sportieve doelen te stellen. Dit jaar wilde ik mijn eigen sportieve doel koppelen aan een doel waar anderen ook iets aan hebben, en daarom heb ik mij aangemeld voor de KiKathlon in Stein op zondag 4 juli 2021.Een opdrachtgever vroeg of we met spoed legankers en ankerschermen inzichtelijk konden maken. Na een analyse van de situatie kwamen we met een advies en kon de uitvoering van het onderzoek beginnen. Dit gecombineerde onderzoek met grondradar en meersonde gradiometer heeft zoals te zien is op de afbeeldingen geleid tot goede resultaten en zeer tevreden opdrachtgever.