Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten(CS-VROO-01) is vastgesteld door het CCvD-OO en goedgekeurd door het bestuur.

Aanleiding
De aanleiding voor de ontwikkeling van dit certificatieschema is het besluit van het ministerie van SZW om de eisen voor het vooronderzoek uit het WSCS-OCE te schrappen. Het CCvD-OO heeft uitgesproken het onverminderd van belang te vinden dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin de eisen voor het vooronderzoek OO en de risicoanalyse OO.

Bedrijven aan de slag met certificatie
Inmiddels hebben zich tien bedrijven (waaronder T&A Survey) gemeld bij Stichting VOMES die aan de slag zijn met de voorbereiding op certificatie volgens het CS-VROO-01. Allen zijn van plan om dit voor beide deelgebieden te doen: zowel voor het vooronderzoek als voor de risicoanalyse. Certificatie-instelling TüV Nederland heeft de audits al gepland. Deze bedrijven treft u hier aan. Uiteraard kunnen andere geïnteresseerden zich ook melden bij het VOMES secretariaat, via info@vomes.nl.

Waarom is deze ontwikkeling belangrijk?
Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is de ontwikkeling van het CS-VROO-01 van groot belang. De eisen aan het vooronderzoek, zoals deze in het WSCS-OCE stonden, zijn per 1 januari 2021 komen te vervallen. Het werkveld heeft de handen ineengeslagen omdat men het van belang vindt dat opsporing van ontplofbare oorlogsresten niet kan plaatsvinden zonder een zeer degelijk en grondig vooronderzoek. Daarin is voorzien in het nieuwe private certificatieschema.

Daarnaast is de risicoanalyse OO toegevoegd als set van eisen. Voor opdrachtgevers is ook van belang dat men een afweging kan maken afhankelijk van de functie van de locatie en welke maatregelen dan benodigd zijn om veiligheid te borgen. Professionele organisaties hebben zich bereid verklaard te voldoen aan deze eisen. De certificatie-instelling TÜV Nederland, met veel ervaring in dit werkveld, ziet er op toe dat de organisaties daadwerkelijk doen wat in het CS-VROO wordt geëist. In dit persbericht is een en ander ook nader geduid.