Sinds 2017 is T&A Survey gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek. Voor dit onderzoek maken we een inventarisatie van gegevens over de bodemopbouw, archeologische en cultuurhistorische waarden in een plangebied. Wanneer uit de gemeentelijke beleidskaart blijkt dat, in het kader van de geplande werkzaamheden, archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, start dit meestal met een bureauonderzoek.


Bronnen 
Onmisbaar voor het archeologisch bureauonderzoek is het Archeologisch Informatiesysteem van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Archis III). Hierin worden door uitvoerders van archeologisch onderzoek resultaten zichtbaar gemaakt, vaak met verwijzingen naar publicaties. Daarnaast maken we onder anderen gebruik van historische kaartmateriaal en beleids-en verwachtingskaarten van de betreffende gemeente.   

Gespecificeerde archeologische verwachting 
Met de ge├»nventariseerde informatie uit de bronnen formuleren we een locatie-specifieke archeologische verwachting. Per tijdsperiode (bijvoorbeeld prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, WOII) staat hierin onder meer wat de kans is op het aantreffen van archeologische waarden, waaruit die waarden kunnen bestaan en op welke diepte ze worden verwacht.   

Advies en selectiebesluit 
Tot slot kunnen we een uitspraak doen over in hoeverre de geplande (graaf)werkzaamheden een bedreiging vormen voor de eventueel aanwezige archeologische waarden en of verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit wordt verwoord in een advies. Het is uiteindelijk de betreffende gemeente of de provincie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, die als bevoegd gezag het zogenaamde selectiebesluit neemt. 


Links: Archis III kaart
Rechts: uitsneden van een oude kaart