Wijzigingen in Mijnbouwwet en Wet Collectieve warmetvoorziening
Op 1 juli 2023 is de nieuwe Mijnbouwwet in werking getreden. Met als doel na vergunningverlening ook daadwerkelijk een geothermieproject tot ontluiking te laten komen, dient er onder het nieuwe stelsel al veel voorwerk te gebeuren voordat een zogenoemd zoekgebied aardwarmte toegewezen kan worden. De juridische start van een geothermieproject behelst dus tegenwoordig niet alleen een geologische voorstudie en een globaal werkplan, zoals voor een opsporingsvergunning verlangd werd, maar vereist dat de initiatiefnemer kan aantonen dat er is nagedacht over de warmteafname. Daarnaast is het belangrijk dat het aannemelijk is dat het project gefinancierd kan worden. Geothermie is dus meer dan ooit een multidisciplinaire teamsport geworden.

Een andere belangrijke aanstaande wetswijziging om de groei en verduurzaming van collectieve warmtenetten te stimuleren is de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), in de wandelgangen ook wel Warmtewet 2.0 genoemd. De ontwikkeling van warmtenetten en die van geothermie in Nederland gaan hand in hand. Een heikel punt in het nieuwe wetsvoorstel is dat warmte-infrastructuur voor een meerderheidsbelang in publieke handen moet komen. De investeringsbereidheid van marktpartijen kan hierdoor afnemen met een vertraging van de energietransitie als gevolg. T&A Survey volgt daarom ook juridische ontwikkelingen die betrekking hebben op aardwarmte op de voet. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft aangegeven dat de beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2025 is.
 
Geothermische boring Delft
Van een bierviltje naar een commercieel-wetenschappelijk volwassen project, het geothermiesysteem op de campus van de TU Delft is begin deze zomer gestart na jaren voorbereiding. Op 21 juni vond de kick-off plaats van de boring van de injectieput als afsluiting van het DAP Symposium. Een maand later is de boortoren verplaatst om het eerste deel van de productieput te boren en de verbuizingen van de injectieput te kunnen installeren. In september schuift de boortoren weer over de injectieput om dieper door te boren. Op dit moment worden de eerste gesteentekernen naar boven gehaald om bestudeerd te worden en kunnen de eigenschappen van de gesteentelagen in kaart gebracht worden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het inrichten van een deel van het terrein om het testwater tijdelijk op te slaan. De voortgang van het project is te volgen op de volgende website: www.geothermiedelft.nl


Open Energiedag 2023
Op de Open Energiedag zaterdag 16 september kun je een duurzaam energieproject in eigen buurt bezoeken. Ook het door T&A Survey begeleide geothermieproject Trias Westland opent de deuren. Daarnaast kan er een bezoek gebracht worden aan verschillende bodemenergiesystemen. Op die manier kan het publiek beter kennismaken met de relatief onzichtbare wereld van duurzame ondergrondse energie. Kijk voor meer informatie en de locaties van de opengestelde projecten op de website van de Open Energiedag: www.daarkrijgjeenergievan.nl/open-energiedag 

 

Studies naar geothermie
Ook op dit moment wordt er binnen T&A Survey gewerkt aan verschillende studies op verschillende locaties binnen Nederland naar geothermie. T&A Survey vormt graag uw startpunt voor uw duurzame ondergrondse energieproject en gaat graag de samenwerking aan!