Bij vooronderzoek en risicoanalyse van conventionele explosieven (CE) speelt de beschikbaarheid en het analyseren van data een belangrijke rol. In de explosievenbranche wordt veel data verzameld. Een actueel thema is welke kansen er liggen voor het meer systematisch verzamelen en analyseren van data en het delen van kennis daarover. Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst gaf Michiel van Oers, directeur van T&A Survey hier een presentatie over.  

Behoefte aan bodeminformatie Voorafgaand aan veel bodemonderzoeken, zoals onderzoek naar kabels en leidingen, boringen en sonderingen, archeologisch, milieukundig of explosieven onderzoek is er behoefte aan meer informatie over de bodem en daarmee gepaard gaande risico’s. Omdat er in Nederland geen wettelijke verplichting voor de registratie van uitgevoerde bodemonderzoeken bestaat, moet deze Informatie uit verschillende bronnen bijeengesprokkeld worden. Daarnaast zijn er vaak verschillende partijen actief binnen een grondgebied. Dit vormde de aanleiding voor het VEO om de zogenaamde bommenkaart te ontwikkelen.  

VEO Bommenkaart
De VEO Bommenkaart is een applicatie die laat zien of op een specifieke locatie onderzoek naar explosieven is uitgevoerd en door welk bedrijf. De informatie uit meer dan 5.000 onderzoeken is aangeleverd door gespecialiseerde en volgens het WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven, waaronder T&A Survey. De Bommenkaart is hiermee een belangrijke service voor professionals in de CE-branche, maar zeker ook van grote waarde voor gemeenten, waterschappen, grondroerders en adviesbureaus.              

Ontwikkeling in de toekomst
De doelstelling van het VEO en haar leden is om alle gecertificeerde bedrijven bij te laten dragen aan het compleet maken van de Bommenkaart. Hierbij kunnen ook de opdrachtgevers en de overheid een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten informatie uit onderzoeken te delen en beschikbaar te maken op de bommenkaart.  

Diverse Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen jaren initiatieven genomen om informatie over CE structureel te verzamelen, te beheren, te analyseren en onderling uit te wisselen. Zo is een groot deel van de archieven in Washington gedigitaliseerd en zijn er 80.000 Duitse objecten en tienduizenden Britse aanvallen boven de Noordzee in kaart gebracht. Door deze steeds verdergaande digitalisering van archieven en standaardisatie van het databeheer in combinatie met branche initiatieven zoals de VEO bommenkaart zal bodeminformatie in de toekomst veel toegankelijker en overzichtelijker worden en daarmee zullen ook de risico’s van grondroerende werkzaamheden afnemen.