T&A is er trots op sinds 19 oktober 2017 in het bezit te zijn van een procescertificaat voor het uitvoeren van archeologish onderzoek. Het certificatieschema SIKB 4000 stelt eisen aan de voorbereiding en uitvoering van archeologisch onderzoek door de gecertificeerde organisatie. 

Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 4000, versie 4.0 afgegeven voor productcertificatie voor T&A Survey Bodemonderzoek B.V. voor het toepassingsgebied van de volgende protocollen:

Certificerende instantie Kiwa verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door T&A Survey Bodemonderzoek B.V. verrichte archeologische onderzoek, voor zover dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocol(len), inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf de acceptatie van de opdracht tot oplevering, bij voortduring voldoet aan de in dit procescertificaat vastgelegde specificaties.

Bekijk het certificaat