Archeologisch onderzoek nabij de Plas van Bruil

Bron: Rijkswaterstaat

De ontgraving van de nieuwe geul tussen de Plas van Bruil en de Nederrijn is bijna afgerond. In verband met de kans op archeologische vondsten in dit gebied, is bij de ontgraving permanent een archeoloog aanwezig geweest.

Oude geul wordt nieuwe geul?
Het gebied, ten noorden van de Sleuteldam, waar nu een nieuwe geul wordt gegraven, is van oudsher een waterrijk gebied. In het verleden werd het gebied doorsneden door natuurlijk gevormde watervoerende geulen, die na verloop van tijd ook weer dichtslibden. Deze dichtgeslibde geulen worden door archeologen doorgaans restgeulen genoemd.

Een hoge verwachting
Restgeulen zijn voor archeologen vaak interessant. Want waar water was, werd natuurlijk vaak gewoond en niet onbelangrijk: water werd bevaren. In Meinerswijk was dat niet anders. Ten noorden van de Sleuteldam, lag in de Middeleeuwen de Heerlickheyt Meyerswijck. Iets verderop zijn in de jaren 70 de resten van een Romeins castellum gevonden.

Bootjes
Bovendien zijn er bij de aanleg van de Plas van Bruil, maar liefst 3 houten bootjes geborgen. Het zijn kleine rivierschepen uit de Middeleeuwen. Tijdens de ontgraving van de nieuwe geul, wordt door de archeoloog dan ook speciaal op dergelijke, aan water gerelateerde vondsten gelet.

Vondsten
Tot nu toe bestaan de vondsten met name uit fragmenten aardewerk en dierenbot. Het aardewerk komt grotendeels uit de Middeleeuwen. Er werd ook een deel van een boot gevonden, een spant. Dit spant behoort vermoedelijk tot hetzelfde type boot dat hier in de jaren 70 werd geborgen.

Netverzwaring

Naast het fragment van de boot zijn er een aantal typisch watergerelateerde objecten gevonden. Het zijn zogenoemde netverzwaringen (visnetten) gemaakt van rood gebakken klei. De verzwaringen zijn plat en lopen taps toe met net onder de punt een gat voor de bevestiging aan het net.

Molensteen
Een meer opmerkelijke vondst is een uit steen gehakte molensteen met een diameter van ongeveer 1 m. Nader onderzoek moet uitwijzen uit welke periode deze molensteen afkomstig is en hoe deze in de geul terecht kwam.

Lees meer over het gecombineerd archeologisch en explosievenonderzoek in Stadsblokken Meinerswijk: