Beveiligd baggeren in explosieven verdachte waterbodem

In Nederland is hevig gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor zijn niet alleen op het land, maar ook in het water veel niet gesprongen explosieven (NGE) achtergebleven. Deze zogenaamde ‘blindgangers’ kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Op locaties waar explosieven in of op de waterbodem verwacht worden, kan beveiligd baggeren onderdeel uitmaken van het opsporingsproces. T&A Survey-Van Heteren is gespecialiseerd in baggerprojecten met risico op explosieven.

Vooronderzoek en risico analyse
Om de kans op en de risico’s van explosieven op of in de waterbodem vast te stellen, voert T&A Survey eerst een historisch vooronderzoek uit. Als uit deze bureaustudie blijkt dat het gebied verdacht is op NGE, kunnen de verdachte gebieden verder afgebakend worden met een projectgebonden risicoanalyse. Dit is een uitvoerige inventarisering van naoorlogse werkzaamheden, locatie-specifieke omstandigheden en de soorten explosieven in relatie tot de geplande werkzaamheden. Per deelgebied wordt een onderbouwd advies opgesteld. Afhankelijk van de soorten verwachte explosieven, zal voor de verdachte gebieden detectie en/of beveiligd baggeren worden geadviseerd.

Detectie

Vaak worden, voorafgaand aan het baggeren van een verdacht gebied, metalen objecten in de waterbodem gelokaliseerd door middel van detectie. Na het detectieonderzoek gaan gecertificeerde duikers kijken of deze voorwerpen ook daadwerkelijk explosieven zijn. Onder water verwijderen ze voorzichtig het slib rond het object, om het te kunnen identificeren. Detectie van explosieven in de waterbodem kan over het algemeen alleen worden toegepast bij grote explosieven, zoals vliegtuigbommen.

Beveiligd baggeren
Op locaties die verdacht zijn op lichtere explosieven, of waar de grotere explosieven al door duikers zijn benaderd, moet onder WSCS-OCE condities worden gebaggerd, in de volksmond “beveiligd baggeren”.Beveiligd baggeren vraagt altijd om maatwerk. Dit kan varieren van het alleen scheiden van explosieven tot en met het overnemen van het volledige baggerproces. Welke baggermethode het meest geschikt is, wordt bepaald aan de hand van factoren als veiligheid, bereikbaarheid en bevaarbaarheid van de watergang, hoeveelheid en samenstelling van de baggerspecie.

T&A Survey-Van Heteren biedt zelfstandig, als partner of als onderaannemer voor alle projecten de juiste oplossing, waarbij veiligheid, kwaliteit en kostenefficientie voorop staan.

Meer weten over beveiligd baggeren? Neem contact met ons op!