Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van SZW het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen en het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten gepubliceerd in de Staatscourant.

Gelijktijdig is een wijziging van de Arboregeling gepubliceerd. Daarin wordt de invoering van de registratieverplichting VOMES geregeld. Ook is het besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding per 1 januari 2021 van de wijziging van het Arbobesluit regelt. Het betreft onder andere de bepalingen in het Arbobesluit die de wettelijke grondslag vormen voor de registratieplicht en de wijziging van artikel 4.10 Arbobesluit inzake de definitie Ontplofbare oorlogsresten en de onderzoeksverplichting (zie Stb. 2019, 471).

Invoering registratieplicht

De registratieplicht VOMES treedt zoals eerder bericht in werking met ingang van 1 januari 2021. Een uitzondering hierop vormt de registratieplicht Basiskennis VOMES. Die treedt in werking op 1 maart 2021.

Personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen kunnen hun persoonscertificaten die zijn afgegeven volgens het WSCS-OCE gebruiken om een registratie Veilig Werken met Explosieve Stoffen aan te vragen voor de resterende geldigheidsduur van dat persoonscertificaat.

Springmeesters en schietmeesters kunnen hun getuigschrift schietmeester of hun certificaat springmeester, dat is afgegeven door de minister van SZW, gebruiken om een registratie Veilig Werken met Explosieve Stoffen aan te vragen voor de resterende geldigheidsduur van het getuigschrift of persoonscertificaat.

Ook de bovengenoemde personen dienen voor 1 januari 2021 een verzoek in te dienen voor een registratie om per 1 januari 2021 te voldoen aan de Arboregeling.

Inwerkingtreding Certificatieschema

Het Certificatieschema treedt eveneens in werking per 1 januari 2021. Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens het WSCS-OCE behouden dit certificaat voor de resterende geldigheidsduur van het certificaat, mits de certificaathouder vanaf die datum voldoet aan de eisen van het nieuwe certificatieschema en de daarbij behorende bijlagen.