Ruimte voor de Lek

Het water meer ruimte geven, zodat er minder kans op overstromingen is. Dat is waar het om gaat bij het programma Ruimte voor de Rivier, een samenwerking tussen het Rijk, provincie, gemeentes en waterschappen. Door de klimaatsverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Om de rivier meer ruimte te geven en het water sneller af te voeren, realiseert Rijkswaterstaat oevergeulen. Omdat delen van het projectgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog flink te lijden hebben gehad onder bombardementen en grondgevechten, moest er eerst explosievenonderzoek uitgevoerd worden.

T&A Survey heeft eerst een historisch vooronderzoek uitgevoerd om gevechtshandelingen die in het gebied hebben plaatsgevonden en daarmee de risico’s op het aantreffen van explosieven in kaart te brengen. Vervolgens is de explosievendetectie door T&A en een ander opsporingsbedrijf uitgevoerd. Om onveilige situaties tijdens de reguliere ontgravingwerkzaamheden te voorkomen, heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om ook de benaderingswerkzaamheden voor aanvang van de geplande werkzaamheden uit te laten voeren.

Tijdens de benaderingswerkzaamheden zijn delen van het opsporingsgebied met verschillende geofysische technieken opnieuw ingemeten omdat locatie specifieke omstandigheden dit in de detectiefase onmogelijk maakten. Hierbij zijn onder de Jan Blankenbrug bij Vianen 122 heipalen aangetroffen die waren ingezet voor de bouw van de brug. Op een andere locatie is door oppervlaktedetectie een gestuurde boring ( met kabels en leidingen) op een diepte van circa 16 meter minus maaiveld gemeten. Het meten van objecten op deze diepte zonder de grond te penetreren is uitzonderlijk. Op een derde locatie heeft onderzoek geleid tot een betere afbakening van een voor de oorlog gedempte haven. Tijdens de benaderingswerkzaamheden is hier asbestverontreiniging aangetroffen. Het geofysisch opsporingsonderzoek heeft er niet alleen voor gezorgd dat de veiligheid voor reguliere grondwerkzaamheden gewaarborgd is, maar ook dat de opdrachtgevers tijdens de uitvoering hiervan niet voor tijd en kosten verslindende verrassingen komen te staan.

Lees meer over dit project op de site van Rijkswaterstaat >>