Onze diensten

T&A's afdeling Ondergrondse Duurzame Energie (ODE) bestaat uit een team van ervaren geologen, ingenieurs en projectmanagers voor wie de diepe ondergrond geen geheimen kent.  T&A heet tientallen onderzoeken uitgevoerd

Wij bieden de volgende diensten:
 1. Quickscan geothermie: Wij verzamelen en analyseren alle geologische en financiele gegevens die nodig zijn voor het maken van een onderbouwde beslissing.
 2. Detailonderzoek en haalbaarheidsstudie: Wat is de ideale locatie en wat is het geothermisch vermogen van de bron? Is dit voldoende om aan de energievraag te voldoen?
 3. Well engineering: T&A verzorgt alle fasen van de aanleg van het geothermisch doublet.
 4. Aanvraag van Vergunningen en subsidies.
 5. Seismic reprocessing van oude seismiek voor een beter beeld van het geothermisch reservoir.

Stappenplan Geothermie

Voor het slagen van een geothermieproject moeten er verschillende stappen doorlopen worden. T&A Survey is in staat alle stappen voor u te verzorgen, waardoor wij consistentie en een snellere doorlooptijd van het geothermieproject kunnen garanderen. Tijdens het doorlopen van deze stappen moeten er een aantal 'go-no go' beslissingen gemaakt worden. Bij het nemen van deze beslissingen staat voor T&A altijd het belang van de klant voorop. Download hier het stappenplan geothermie.


De quick scan geothermie is een kort en kostenbesparend haalbaarheidsonderzoek dat ervoor zorgt dat u alle gegevens in huis hebt om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over het aanleggen van een geothermische installatie.

Het T&A Survey Quick Scan Geothermie pakket bestaat uit drie opeenvolgende losse onderdelen:

 1. Geologische quick scan: Aan de hand van rapporten, kaartmateriaal en ruwe data beoordelen we bestaande dieptekaarten en diepe exploratieboringen van de onderzoekslokatie, om te bepalen of en waar zich een geschikt geothermisch reservoir bevindt.
 2. P10-P50-P90 studie: P90 staat voor de kans (90%) dat een boring een vooraf geschat vermogen ook daadwerkelijk oplevert. Deze globale analyse geeft inzicht in de te verwachten thermale vermogens van het geothermisch systeem en de kansen hierop.
 3. Financiële quick scan: wat zijn de globale kosten voor de onder- en bovengrondse aanleg van een geothermisch systeem?
Op basis van de resultaten schrijft T&A een beknopt rapport. Door het uitvoeren van quick scans kunnen opdrachtgevers worden behoed voor onnodig en kostbaar vervolgonderzoek en het aanvragen van subsidies en vergunningen.


Voor het slagen van een geothermisch project is het belangrijk de structuur van de ondergrond te kennen. Dit kan door middel van een groot geologisch onderzoek, waarin de optimale ondergrondse locatie van het reservoir en het potentiële geothermisch vermogen dat geleverd kan worden bepaald worden.

Detailonderzoek

Het detailonderzoek geeft een beschrijving en een interpretatie van alle reeds aanwezige lokale en regionale gegevens over de ondergrond. In het detailonderzoek wordt de structurele verspreiding en diepte van een grondwaterreservoir vastgesteld, om het geothermisch potentieel in beeld te brengen. T&A Survey bezit een volledig uitgerust seismisch
werkstation voor het uitvoeren van detailonderzoek.

Haalbaarheidsstudie

Vervolgens wordt vastgesteld of er voldoende warmtecapaciteit en productie van warm water aanwezig is om aan de energievraag te voldoen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van regionale geologische gegevens en beschikbare boorgat- en seismische gegevens. Bronnen van informatie die hiervoor gebruikt worden zijn:

 • Publicaties over de regionale geologie
 • 2D- en/of 3D-seismiek
 • Diepe boringen voornamelijk afkomstig uit de olie- en gasindustrie


Wanneer alle haalbaarheidsstudies met positief resultaat zijn afgesloten, beginnen de voorbereidingen voor de aanleg van het geothermisch doublet. T&A verzorgt alle fasen van het  traject voor de opdrachtgever:

A. Tender fase  

In deze fase vindt de selectie en gunning van de opdrachten voor de boordiensten en boormaterialen plaats. Het doel van de tender fase is dat uiteindelijk een aantal gespecialiseerde en gecertificeerde boor(service)bedrijven de boringen binnen planning en budget uitvoeren.  

B. Boormanagement

Als alle onderzoeken met positief resultaat zijn  afgesloten en de opdrachten gegund zijn, kan het daadwerkelijke boren naar geothermie beginnen. T&A voert in deze fase het management en de supervisie over de boringen voor u uit.     

C. Optimalisatie van de bron

Als de boring van de productieput is afgrond, vindt er een pomptest plaats om te kijken of de verwachte warmteopbrengst behaald kan worden. Als de pomptest positief is, wordt de injectieput geboord waardoor het opgepompte water weer terug de bodem in gepompt wordt. Als de pomptest voor beide boorgaten succesvol is verlopen, kan met de bouw van de geothermische installatie worden begonnen.


Vergunningen

De leidende wetgeving voor diepe geothermie is de Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken. In het kader van de Mijnbouwwet moet ten eerste een opsporingsvergunning worden aangevraagd voor het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn kan deze worden omgezet in een winningvergunning.

Naast de opsprorings- en winningsvergunning is een mijnbouwmilieuvergunning nodig en gelden nog enkele lokale vergunningen (bouwvergunning, aanlegvergunning, etc.). Sinds de komst van de WABO in 2010 is er een centraal aanspreekpunt of loket voor alle vergunningen - en dit loket is afhankelijk van de hoofdactiviteit op de boorlocatie. 

Informatie over reeds aangevraagde en vergunde licenties en de procedures is te vinden op het Nederlands Olie- en Gasportaal.

Subsidies

Voor geothermieprojecten zijn verschillende subsidies en garantieregelingen van toepassing, zoals RNES Aardwarmte en SDE+. Deze zijn regelmatig aan veranderingen onderhevig. Voor vragen over de actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen.


Seismiek brengt de ondergrond in kaart voor de winning van zowel geothermie als olie & gas. Door de weerkaatsing van kunstmatig opgewekte trillingen aan het oppervlak te meten krijgen we een indruk van de structuren in de diepe ondergrond. Met behulp van seismiek kan tot enkele kilometers in de ondergrond worden gekeken. Het verzamelen en verwerken van de daaruit voortkomende data, ook wel processing genoemd, is een kostbare zaak. Seismic reprocessing is het verbeteren van  reeds beschikbare, seismiek uit de jaren zestig tot en met tachtig met nieuwe moderne algoritmes en programma’s. 

Betaalbaar alternatief voor nieuwe seismiek

Nieuwe seismiek geeft doorgaans de beste resultaten, maar reprocessing is een goed en betaalbaar alternatief. Vaak is er voor een gebied al bestaande seismische data beschikbaar van in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar olie of aardgas. Met behulp van reprocessing kan het signaal verbeterd worden, waardoor het opnemen van nieuwe seismiek overbodig is. T&A Survey heeft hier al goede resultaten mee bereikt in het onderzoek naar geothermie.  

Beter beeld geothermisch reservoir

Reprocessing kan het seismische signaal aanzienlijk verbeteren, waardoor ondergrondse reservoirs beter in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast kunnen nabijgelegen breuken beter worden gekarteerd en geanalyseerd. Op deze wijze kunnen risico’s bij het boren worden verlaagd, maar wordt ook meer inzicht verkregen in de diepe ondergrond, waardoor dieper gelegen geotermische reservoirs beter in beeld kunnen worden gebracht. Doordat reprocessing de seismiek aanzienlijk verbeterd, kunnen projecten worden geoptimaliseerd en risico’s verlaagd.


Voorbeeld van reprocessed 3D seismische data in het West-Nederland Bekken, waarin reflectoren na reprocessing veel duidelijker worden gevisualiseerd.   Voorbeeld van reprocessed 2D seismische data op het Zandvoort Hoog. Refracties zijn grotendeels opgelost en structuren zijn op hun correcte locatie gepositioneerd.