Infrarood spectrometrie

Hoe werkt IR spectrometrie?

Drone IR spectrometrie meet de infrarood absorptie van een object. Het percentage licht dat door het meetobject is gereflecteerd, wordt als een grafiek weergegeven. Een dergelijke grafiek, infrarood spectrum genoemd, is een weergave van de frequenties van het geabsorbeerde infrarode licht. Met behulp van dit spectrum kan geanalyseerd worden welke chemische verbindingen in het onderzochte meetobject voorkomen.

Toepassing van Drone IR spectometrie


Projecten:


De Vihovici kolenmijn in Bosnie Herzegovina is sinds 1991 buiten bedrijf. Het gebied vormt op vele vlakken een groot risico voor het milieu en de lokale bevolking.  

Als onderdeel een studie gesubsidieerd door de Europese Commissie is dit gebied onderzocht aan de hand van een combinatie van remote sensing en drone IR spectrometrie data en gegevens uit verschillende onderzoeken vanaf het maaiveld.

Het doel van de studie was:

 1. Monitoren van  de stabiliteit van de wanden van de mijn.
 2. Detectie en markering van ondergrondse mijnbranden, waarbij gevaarlijke gassen kunnen vrijkomen en die kunnen leiden tot verzakkingen.          
 3. Horizontaal en verticaal afbakenen van de stortplaats.   
 4. Inspectie van riool- en afwateringssystemen, deze zijn in slechte conditie.
 5. Bepaling van de mate en omvang van bodem- en grondwaterverontreiniging.
 6. Detectie en markering van andere vuilstortplaatsen in de buurt van de mijn.

Boven: 3D model van de Vihovici dagbouw mijn
Onder: Voorbeeld van spectrale kartering van vervuilde bodems. De ingezette foto's zijn voorbeelden van reflectiespectra van de bodem op verschillende locaties waarvan de nummers overeenkomen met die op de grote kaart.
De Rosia Montana Goudmijn in Roemenië, is sinds de Romeinse tijd in gebruik geweest. De vroegere mijnbouw heeft het milieu zwaar aangetast.

Als onderdeel van een studie gesubsidieerd door de Europese Commissie, is dit gebied onderzocht aan de hand van een combinatie van remote sensing en drone IR spectrometrie data en gegevens uit verschillende veldonderzoeken.

Doel van de studie was het ik kaart brengen van:

 • Het dagbouw gebied: mineralogie, geochemie, geomorfologie
 • De omgeving van het residubekken: mineralogie, geochemie, verspreiding van afvalstoffen in het milieu.
 • De afvoer van giftige stoffen uit de mijn en het residubekken.
 • De potentiële  opname/afgifte van schadelijke stoffen door verschillende geologische formaties in de omgeving.
 • Conditie van bodem, landbouwgrond en bosgebieden: mineralogie van de bodem en belasting van de vegetatie.

Midden rechts: Afvoer van giftige stoffen uit de mijn met pH<1, die wegstromen naar het oppervlaktewater.
 

Kartering van de afvoer van gifstoffen gerelateerd aan het mijnen van bijkomende mineralen:

Linksboven: Smartplanes natural color image
Rechtsboven: Worldview 2 satellietbeeld, resolutie 50 cm
Linksonder: Hyperspectrale beelden vanuit bemand vliegtuig, resolutie 50 cm 
Rechtsonder: Drone luchtfoto, resolutie 5 cm