Project: Vihovici kolenmijn

De Vihovici kolenmijn in Bosnie Herzegovina is sinds 1991 buiten bedrijf. Het gebied vormt op vele vlakken een groot risico voor het milieu en de lokale bevolking.  

Als onderdeel een studie gesubsidieerd door de Europese Commissie is dit gebied onderzocht aan de hand van een combinatie van remote sensing en drone IR spectrometrie data en gegevens uit verschillende onderzoeken vanaf het maaiveld.

Het doel van de studie was:

  1. Monitoren van  de stabiliteit van de wanden van de mijn.
  2. Detectie en markering van ondergrondse mijnbranden, waarbij gevaarlijke gassen kunnen vrijkomen en die kunnen leiden tot verzakkingen.          
  3. Horizontaal en verticaal afbakenen van de stortplaats.   
  4. Inspectie van riool- en afwateringssystemen, deze zijn in slechte conditie.
  5. Bepaling van de mate en omvang van bodem- en grondwaterverontreiniging.
  6. Detectie en markering van andere vuilstortplaatsen in de buurt van de mijn.

Boven: 3D model van de Vihovici dagbouw mijn
Onder: Voorbeeld van spectrale kartering van vervuilde bodems. De ingezette foto's zijn voorbeelden van reflectiespectra van de bodem op verschillende locaties waarvan de nummers overeenkomen met die op de grote kaart.