Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten met drones

Drones lenen zich bij uitstek voor de detectie van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven in grote en moeilijk toegankelijke gebieden. Drone explosievendetectie wordt uitgevoerd met een drone magnetometer systeem*. Een laser sensor zorgt ervoor dat de drone tijdens de vlucht op een constante hoogte boven het maaiveld blijft om nauwkeurige metingen met een hoge resolutie mogelijk te maken. Alle vluchtgegevens (vliegsnelheid, vlieghoogte, plaatsbepaling) worden  opgeslagen om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen.

Voordelen van drone explosievendetectie

  • Moeilijk toegankelijke locaties of terreinen met een ernstige bodemverontreiniging worden toegankelijk voor explosievendetectie.      
  • Hogere productiviteit, vooral in open terreinen.
  • Minder last van obstakels, hier wordt langs of overheen gevlogen.     
  • Hoge data dichtheid.    
  • Lagere kosten door inzet minder personeel en materieel.

Technieken


* Bevindt zich momenteel in testfase

T&A Survey is een volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van explosievenonderzoek en explosieven opsporing. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het zogenoemde WSCS-OCE (Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven).  Het toepassingsgebied van de WSCS-OCE is onderverdeeld in twee deelgebieden, te weten:

  • Deelgebied A: Opsporing (inclusief vooronderzoek, detectie en handmatige benadering)
  • Deelgebied B: Civieltechnisch opsporingsproces (civieltechnische assistentie bij benadering)

De aanwezigheid van explosieven kan de Openbare Orde en Veiligheid in gevaar brengen. Op basis van de gemeentewet (artikelen 160, 172, 175, 176) is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de Openbare Orde en Veiligheid en is deze bevoegd hier handelend op te treden.

Conform 6.6.2.2 van de WSCS-OCE dient het bevoegd gezag geïnformeerd te worden over opsporingswerkzaamheden middels het indienen van het projectplan en in het geval van benaderingswerkzaamheden hier ook actief haar goedkeuring aan te verlenen (middels een verklaring van geen bezwaar).

bedrijven die opsporingswerkzaamheden uitvoeren  en hierbij explosieven voor handen kunnen  krijgen, dienen op basis van de wet wapens munitie  (artikel 4) beschikken over  een  ontheffing.