Bodemsanering

In een saneringsplan wordt de meest geschikte saneringsvariant die naar voren is gekomen uit het saneringsonderzoek gedetailleerd uitgewerkt. T&A Survey brengt alle partijen die nodig zijn bij elkaar, zodat de sanering snel en efficiënt kan plaatsvinden. Ook verzorgt T&A de communicatie met het bevoegd gezag. Na afronding van de saneringswerkzaamheden worden de resultaten gepresenteerd in een evaluatieverslag.

Ecologisch saneren
Bij een bodemsanering wordt bodemverontreiniging verwijderd die is gesitueerd in de leefomgeving van de mens en waarbij sprake is van een directe bedreiging voor de mens. In Nederland worden er in toenemende mate gebieden gesaneerd waarbij het behoud van de oorspronkelijke ondergrond en/of het herstel van de ecologische waarden van een gebied voorop staan. Het uitgangspunt hierbij is dat de bodem de basis vormt voor de natuurlijke rijkdom van een gebied. Een dergelijke vorm van bodemsanering vereist kennis van het betreffende ecologische systeem en wordt daarom beschouwd als een natuur- of ecologische sanering. T&A is gespecialiseerd in het combineren van klassieke saneringstechnieken met aardkundige bodemkennis in samenhang met de doelen binnen een ecologisch systeem.

Tijdbesparing
Veel saneringen zijn relatief eenvoudig en komen in aanmerking voor snelle afhandeling via de Regeling Uniforme Saneringen. Dit betekent dat een sanering al zes weken na melding in gang kan worden gezet. Dit in tegenstelling tot een reguliere sanering, waar minimaal 15 weken voor staan. Bij reguliere saneringen zoek T&A nieuwe en innovatieve saneringstechnieken om de tijd en kosten te beperken.  

Subsidie
Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een subsidie te ontvangen van het rijk, de provincie en/of de gemeente voor bodemsanering. T&A is goed op de hoogte van de bestaande financieringsregelingen en helpt u uitzoeken of u in aanmerking komt voor subsidieregelingen.