Natuurtoets / Quickscan Flora & Fauna

De natuurtoets of quickscan flora & fauna geeft antwoord op de vraag of er kwetsbare ecosystemen (planten of dieren) aanwezig zijn in het onderzoeksgebied die risico kunnen lopen door de beoogde werkzaamheden.

Wanneer er in of bij een ecosysteem werkzaamheden zijn gepland, dan worden deze middels een natuurtoets beoordeeld op ecologische effecten. Eerst vindt er een literatuuronderzoek plaats. Als hieruit blijkt dat er sprake is van  negatieve ecologische effecten, dan wordt vervolgens bepaald wat de impact en doorwerking van deze ecologische effecten is. Hierna wordt bepaald welke beschermende of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. De vergunningverlening voor de geplande werkzaamheden is onder andere afhankelijk van de uitkomst van de natuurtoets.  

Wet Natuurbescherming

In Nederland kan de wettelijke natuurbescherming onderverdeeld worden in soortenbescherming en gebiedsbescherming. Beide kaders vallen sinds 1 januari 2017 onder de Wet Natuurbescherming. De bescherming van natuurgebieden richt zich op het Europees stelsel van Natura 2000-gebieden en het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) of voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).