Explosievenbeleid voor gemeenten

Door het uitvoeren van een gemeentebreed vooronderzoek explosieven krijgt een gemeente inzicht in alles wat er gaande is rondom explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen hun beheersgebied. Het onderzoek verschaft de gemeente een antwoord op de vraag of er veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden op verschillende locaties. 

 

 
Om de resultaten van dit bureauonderzoek goed in de praktijk te kunnen toepassen, is het raadzaam om hiervoor beleid op te stellen. T&A Survey heeft dit al voor verschillende gemeenten gedaan, waaronder voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Wij kunnen gemeenten assisteren bij het maken van beleid door middel van het opstellen van:   
     
  • een beleidsstuk of beleidsoplegger: T&A stelt het beleid op aan de hand van de inhoudelijke wensen van de gemeente en tegen vaste kosten.      
  • een interne of externe handreiking: inhoudelijk vergelijkbaar met een beleidstuk maar zonder officiële status. Hierdoor is er geen officiële goedkeuring nodig en is het makkelijker in te voeren.   
 
Als een gemeente meer werkzaamheden zelf wil uitvoeren, kan T&A ondersteuning bieden:
 
  • Adviserende rol: de gemeente zorgt zelf voor het opstellen van het beleid en klopt met vragen bij T&A aan.  
  • Controlerende rol: T&A neemt de door de gemeente opgestelde stukken door op consistentie met richtlijnen van het CS-OOO en explosieven wetgeving.    

 

Naoorlogse grondroeringen in kaart 

Het in kaart brengen van naoorlogse grondroeringen kan ook deel uit maken van een beleidsstuk. Hierdoor kan er makkelijker een beslissing genomen worden over hoe om te gaan met (relatief) ondiepe werkzaamheden die vaak voor een groot deel in naoorlogs geroerde grond plaatsvinden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan het riool of kabels & leidingen