CS-OOO Certificering voor explosievenonderzoek

T&A Survey is een volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van explosievenonderzoek en explosieven opsporing. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het  CS-OOO.  Het toepassingsgebied van de CS-OOO is onderverdeeld in twee deelgebieden, te weten:

  • Deelgebied A: Opsporing (inclusief vooronderzoek, detectie en handmatige benadering)
  • Deelgebied B: Civieltechnisch opsporingsproces (civieltechnische assistentie bij benadering)

De aanwezigheid van explosieven kan de Openbare Orde en Veiligheid in gevaar brengen. Op basis van de gemeentewet (artikelen 160, 172, 175, 176) is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de Openbare Orde en Veiligheid en is deze bevoegd hier handelend op te treden.

Conform de CS-OOO dient het bevoegd gezag geïnformeerd te worden over opsporingswerkzaamheden middels het indienen van het projectplan en in het geval van benaderingswerkzaamheden hier ook actief haar goedkeuring aan te verlenen (middels een verklaring van geen bezwaar).

Bedrijven die opsporingswerkzaamheden uitvoeren en hierbij explosieven voor handen kunnen  krijgen, dienen op basis van de Wet Wapens Munitie (artikel 4) beschikken over  een  ontheffing.