Archeologische opgraving

Als uit het inventariserend archeologisch onderzoek naar voren komt dat er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats en kan deze niet in situ worden behouden en beschermd, dan volgt in de regel een definitieve opgraving.  

Combinatie met explosievenonderzoek
Soms ligt een archeologische vindplaats die opgegraven moet worden in een op explosieven verdacht gebied. Door de werkzaamheden voor archeologische opgravingen en de benadering van explosieven goed te combineren en op elkaar af te stemmen kan de doorlooptijd van het project in deze gevallen versneld worden. De inzet van een archeoloog die tevens assistent OCE-deskundige is, zorgt daarnaast voor bescherming en behoud van het  archeologisch erfgoed dat wordt aangetroffen tijdens de benadering van de explosieven.