Proefsleuven onderzoek (IVO-P)

Wanneer uit het archeologisch booronderzoek naar voren komt dat er potentiële vindplaatsen in het gebied aanwezig zijn, is een onderzoek door middel van proefsleuven een logische vervolgstap om vast te stellen om wat voor vindplaats het precies gaat en wat de omvang en kwaliteit daarvan is. Door middel van, volgens een strategisch plan, gegraven werkputten wordt de vindplaats opgespoord en onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn de basis voor een beargumenteerd advies aan de bevoegde overheid ten aan zien van de vervolgstappen; vrijgeven van het gebied, een opgraving van de vindplaats of het fysieke behoud en beschermen van de vindplaats.  

Combinatie met explosievenonderzoek
Soms ligt een archeologische vindplaats die aan de hand van een proefsleuven wordt onderzocht in een op explosieven verdacht gebied. Door de werkzaamheden voor  archeologisch en explosievenonderzoek goed te combineren en op elkaar af te stemmen kan de doorlooptijd van het project in deze gevallen versneld worden. De inzet van een archeoloog die tevens assistent OCE-deskundige is, zorgt daarnaast voor bescherming en behoud van eventueel archeologisch erfgoed dat wordt gevonden tijdens de de benaderingsfase van het explosievenonderzoek.