Verkennend Booronderzoek (IVO-O)

Het is vaak nuttig een archeologisch vooronderzoek aan te vullen met een verkennend booronderzoek. Dit veldonderzoek is een snel uit te voeren eerste toetsing van de in het bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting. Onder meer wordt vastgesteld waar en in welke mate de bodemopbouw intact is en of er sprake is van kansrijke zones.

Het verkennend archeologisch booronderzoek kan verder worden uitgebreid naar een karterend booronderzoek. Dit onderzoek is meer gedetailleerd. Door het aantal boringen per vierkante meter te verhogen, wordt de kans groter daadwerkelijk archeologische indicatoren (aardewerk, houtskool, leem etc.) op te boren en zo de aanwezigheid van archeologische waarden vast te stellen en de vermoedelijke aard, kwaliteit en de verwachte maximale omvang daarvan te bepalen.