Fase 3 - Benadering Conventionele Explosieven

Als het detectieonderzoek (fase 2 van het explosievenonderzoek) een aantal verdachte locaties oplevert, worden de verdachte objecten  blootgelegd, geïdentificeerd en, zo nodig, verwijderd. De eindverantwoordelijkheid voor de benadering ligt bij een explosievendeskundige.

I - Werkvoorbereiding benadering
Een projectplan en een projectcontroleplan worden opgesteld en de de veiligheidsmaatregelen worden bepaald. Dit plan moet door alle betrokken partijen worden goedgekeurd.

II - Benadering en identificatie
Het verdachte object  wordt ontgraven, soms met beveiligde graafmachines, en door een explosievendeskundige geïdentificeerd. Als het object inderdaad een explosief is, worden deelfasen III en IV uitgevoerd.

III - Tijdelijk veiligstellen en/of opslag van aangetroffen explosieven
Als een explosief wordt aangetroffen, treden aanvullende veiligheidsmaatregelen in werking. Het explosief wordt opgeborgen in een beveiligde munitiecontainer of afgedekt, in afwachting van de komst van een Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

IV - Overdracht aan EOD
Het explosief wordt door de EOD geregistreerd en op een veilige wijze onschadelijk gemaakt. Afhankelijk van de toestand van het explosief  gebeurt dit ter plaatse, of op een door het EOD nader te bepalen locatie.

V - Oplevering en Evaluatie
Een Proces Verbaal van Oplevering (Verklaring Vrij van Explosieven) wordt verstrekt en het project wordt samen met de opdrachtgever geëvalueerd.