Fase 2 - Opsporing Conventionele Explosieven

Als het  Vooronderzoek CE (fase 1) hiertoe aanleiding geeft, voert T&A een detectieonderzoek uit. Daarbij wordt de ligplaats (x, y en z-coordinaat) van verdachte objecten (mogelijke explosieven) in het opsporingsgebied met behulp van geofysische technieken vastgesteld. Voor het uitvoeren van explosieven detectie of opsporing zijn meerdere (innovatieve) meettechnieken beschikbaar. Wij adviseren de opdrachtgever welke techniek of combinatie van technieken het beste kan worden ingezet om het onderzoeksdoel te kunnen verwezenlijken. Een gedegen en grondig detectieonderzoek kan onnodige kosten in de vervolgwerkzaamheden beperken.

Meettechnieken
Met de geselecteerde meettechnieken wordt het opsporingsgebied vlakdekkend ingemeten. Voor dieptedetectie, in de regel dieper dan 4.0 meter minus maaiveld, maakt T&A gebruik van boorgaten of integreert het de meettechnieken in een sondeersonde. De omgeving wordt in deze fase (nog) niet geconfronteerd wordt met ingrijpende grondverzetwerkzaamheden.

Verdachte objecten

Na afloop van de explosievenopsporing is bekend waar zich verdachte objecten (mogelijke explosieven) in de ondergrond bevinden. Soms kan ook een indicatie van de afmetingen gegeven worden. Ook wordt middels het (gecombineerde) detectieonderzoek inzichtelijk waar zich mogelijk verstorende factoren zoals puinlagen, kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten geven we een onderbouwd advies over welke vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn.

            
Op basis van onze kennis en ervaring bepalen wij per project welke technieken het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te bereiken. Factoren als dieptebereik, lokatie-specifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten spelen hierbij een rol.

Uitvoeren van metingen
De geofysische bodemonderzoekstechnieken die door T&A worden toegepast voor detectie van explosieven reageren op materiaalveranderingen in de ondergrond, veroorzaakt door metalen objecten. Alle detectietechnieken zijn wereldwijd getest en geschikt bevonden voor de detectie van explosieven.

De metingen worden verricht door de apparatuur lopend, achter een quad of boot over de onderzoekslocatie te bewegen. Soms moet de onderzoeksapparatuur dichter bij het onderzoeksdoel gebracht worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een boorgat. Alle toegepaste geofysische technieken zijn niet-destructief, waardoor een locatie na afloop direct weer vrij toegankelijk is. Soms worden locaties gedeeltelijk afgezet of wordt er gewerkt met rijdende afzettingen.

Resultaten
De resultaten zijn in het veld meestal nog niet meteen beschikbaar. De data worden op kantoor geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd. De resultaten kunnen, afhankelijk van het doel van het onderzoek, gepresenteerd worden in een overzichtskaart, een dwarsprofiel of een contourkaart van de ondergrond.

Door T&A gebruikte technieken bij explosievenopsporing zijn: