Verkennend bodemonderzoek voor stikstofcompensatie

T&A heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een natuurgebied. Aanleiding voor het bodemonderzoek was het vaststellen van de mogelijkheden tot stikstofcompensatie, benodigd vanwege de aanleg van nieuwe infrastructuur elders in Nederland. De stikstofcompensatie betreft extra natuurontwikkeling.      

PFAS

Om het beoogde compensatieplan te doen slagen zou vele duizenden kuubs zand worden verwerkt. Omdat het te verwerken zand binnen het plangebied blijft (gesloten grondbalans), hoefde er geen analyse naar PFAS in de bodem uitgevoerd te worden.  

Bodemkwaliteit

Uit het vooronderzoek bleek de locatie, die voor zover bekend altijd onbebouwd is geweest, onverdacht op de aanwezigheid van milieukundige verontreinigingen. Tijdens het veldwerk zijn 29 boringen geplaatst, waarvan 2 boringen zijn voorzien van een peilbuis. In zowel de boven- als de ondergrond voldeden alle gemeten gehalten aan de geldende Achtergrondwaarden. Er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging op de locatie en er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu.  

Grondwaterstand

Voor het realiseren van de stikstofcompensatie wil de opdrachtgever een zogenaamde vochtige duinvallei aanleggen in het gebied. Het grondwaterpeil bepaalt daarbij tot welk niveau het gebied afgegraven moet worden. Hiervoor heeft T&A over een periode van een half jaar de grondwaterstand in het projectgebied gemonitord.

De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat het mogelijk is om in dit gebied de stikstofcompensatie te realiseren.