Milieukundig EIND-onderzoek voormalige liftenfabriek

T&A heeft in opdracht van een liftenfabriek een milieukundig EIND-onderzoek uitgevoerd op een locatie te Haarlem. Aanleiding voor het bodemonderzoek was de voorgenomen verkoop van de locatie, waarvoor de milieukundige kwaliteit van de bodem moest worden vastgesteld.  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is gebleken dat de bodem uit zintuiglijk schoon zand bestond. De monsters van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming. Alle gemeten gehalten voldeden aan de geldende achtergrondwaarden. Er is dus geen sprake van een bodemverontreiniging op de locatie en er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu.  

Ondergrondse tank
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is door een werknemer van de liftenfabrikant inpandig een plek aangewezen waar onder de betonvloer een niet meer gebruikte HBO-tank zou liggen. Om bodemverontreiniging te kunnen uitsluiten heeft T&A heeft deze ondergrondse tank gelokaliseerd en onderzocht.  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn er in de bodem in en naast de ondergrondse tank geen verontreinigingen waargenomen. De exacte ligging van de tank is in kaart gebracht door middel van boringen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat er vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaren waren voor het overdragen van de locatie.