Overgang rioolslib en waterbodem in kaart met ERT

Een lagune in de omgeving van Manchester is in de afgelopen 50 jaar opgevuld met rioolslib uit een nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie. Om een goede planning voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden en bodemverbetering te kunnen maken, was informatie nodig over de exacte diepte van de lagune. T&A kreeg de opdracht om de overgang tussen het rioolslib en de eigenlijke waterbodem, bestaande uit glaciale klei, in kaart te brengen.  

Uitvoering van de metingen

De techniek die T&A gebruikt heeft voor het bepalen van de overgang tussen de verschillende bodemlagen is ERT. Met ERT is het mogelijk de elektrische weerstand van verschillende bodemlagen in kaart te brengen. Hierdoor is het mogelijk om grondlagen in kaart te brengen. De geschatte onderzoeksdiepte was 13 meter onder het wateroppervlak. Het onderzoek is uitgevoerd op het water met behulp van een speciaal marien meetsysteem. Omdat de waterdiepte van de lagune tussen de 0 en 0,3 meter was, moest de boot soms over het slib heen worden getrokken om de metingen te kunnen verrichten.  

Resultaten

Uit de geofysische metingen bleek dat het rioolslib een zeer goede electrische doorlatendheid had, waarschijnlijk omdat het slecht gezuiverd is geloosd in de lagune. De klei had een veel slechtere electrische doorlatendheid, waardoor de diepte van het rioolslib goed in kaart gebracht kon worden.