Gecombineerd onderzoek in Nijmegen: explosieven, archeologie & verontreiniging

T&A Survey heeft in Nijmegen een gecombineerd explosieven, archeologisch en milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de sloop van een oude en bouw van een nieuwe woonwijk. In het gebied werden resten uit de Tweede Wereldoorlog en de Romeinse tijd, maar ook bodemverontreiniging verwacht. T&A Survey is het enige bodemonderzoeksbureau dat alles in huis heeft voor dergelijke gecompliceerde, gecombineerde bodemonderzoeken.

Explosievendetecie

In Nijmegen en omgeving is veel gevochten. Uit vooronderzoek bleek dan ook dat het gebied waar de woningen vlak na de oorlog zijn gebouwd verdacht is op explosieven. Op oude luchtfoto’s is te zien dat er zich (Duitse) verdedigingswerken hebben bevonden. Ook is er vlak na de oorlog veel puin gedumpt uit de stad. De grond is op basis van detectie laagsgewijs ontgraven. Hierbij zijn we op veel oorlog gerelateerde objecten gestuit: een Britse helm, jerrycans, een munitiekist, ontstekers en granaathulzen. Ook is er een groot aantal grafstenen gevonden met daarop namen en jaartallen. 

Romeinse resten

Noviomagus (Nijmegen) was de eerste Romeinse nederzetting in Nederland. Binnen het plangebied werden sporen van Romeinse bebouwing en een deel van een Romeins grafveld verwacht. In de onderliggende zandlaag moest daarom rekening gehouden worden met de aanwezigheid van Romeinse resten zoals urnen en andere objecten. De werkzaamheden werden daarom archeologisch begeleid.

Bodemverontreiniging

Het gebied is deels gebruikt als een dumpplaats van puin uit de stad, waardoor de onderliggende bodemlagen verontreinigd zijn. Graafwerk moest daarom onder saneringsomstandigheden worden uitgevoerd.

Combinatie van kennisvelden

De meerwaarde van T&A ligt bij dergelijke projecten in de combinatie van geofysisch specialisten, milieukundigen, explosievendeskundigen, historici en archeologen onder één dak. Hierdoor is er een optimale kennisoverdracht plaats tussen de verschillende vakgebieden. De combinatie van vaardigheden levert een hoogwaardiger eindresultaat op, terwijl de uitvoering efficiënter verloopt.