Voorbereiding en berging

Voorbereidingen
Een goede voorbereiding is een voorwaarde voor een vlotte en gestructureerde vliegtuigberging. Hierdoor kunnen vooraf kosten worden gereduceerd. De rol van T&A Survey hierbij bestaat uit:

  1. Uitvoeren van een milieukundig onderzoek, waaruit blijkt of er rekening gehouden moet worden met bodemsaneringen.
  2. Opstellen van een archeologisch Plan van Eisen conform de richtlijnen van de KNA.
  3. Uitvoeren van een geotechnisch afbakeningsonderzoek, waardoor exact bekend wordt waar en op welke diepte de vliegtuigdelen zich bevinden.
  4. Opstellen van een Plan van Aanpak op basis van de onderzoeksresultaten. Locatiespecifieke factoren, zoals de bodemopbouw en diepte waarop vliegtuigresten verwacht worden, spelen hierbij een belangrijke rol.

Berging
Na goedkeuring door alle betrokken instanties wordt het Plan van Aanpak tot uitvoering gebracht en kan de daadwerkelijke berging beginnen. T&A Survey/van Heteren voert in deze fase een laagsgewijze detectie en benadering uit met ondersteuning van civieltechnisch materieel. Ook wordt er eventueel een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De bergingswerkzaamheden worden onder WSCS-OCE condities uitgevoerd in verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven.