Fase 1 - Bureauonderzoek

Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog die niet zijn afgegaan, de zogenaamde blindgangers, worden vooral tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden aangetroffen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Met een vooronderzoek CE kan T&A vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op de aanwezigheid van explosieven. Dit gebeurt op basis van verzameld en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal over het onderzoeksgebied. Redenen voor het uitvoeren van een vooronderzoek CE kunnen zijn dat er grondroerende werkzaamheden gepland zijn in naoorlogs ongeroerde grond of dat er aanwijzingen zijn voor gevechten en bombardementen in of nabij het onderzoeksgebied.

T&A heeft in heel Nederland al vele vooronderzoeken CE uitgevoerd. Daarnaast heeft T&A het gehele Nederlandse spoor, kabel- en gasleidingstracees en rivieren en dijken over enkele tientallen tot honderden kilometers in kaart gebracht. Hierdoor beschikken wij over een uitgebreid archief met historische gegevens.

Het Vooronderzoek CE bestaat uit twee deelfasen met de daarbij behorende activiteiten:

I - Inventariseren van bronnenmateriaal
 1. Literatuuronderzoek
 2. Archiefonderzoek
 3. Interviews met omwonenden en ooggetuigen
 4. Luchtfoto-interpretatie

II - Beoordelen van het bronnenmateriaal
Deze uitgebreide analyse wordt alleen uitgevoerd als de inventarisatie hier aanleiding toe geeft.
 1. Beoordeling van de inventarisatie.
 2. Horizontaal en verticaal afbakenen van het verdachte gebied.
 3. Bepalen van de soorten explosieven.

Eindresultaat van het onderzoek is een rapportage en een inventarisatiekaart in GIS. Hierop staat aangegeven waar en op welke diepte er zich mogelijk explosieven bevinden en van welk type ze zijn.

In een Risicoanalyse CE worden de projectspecifieke risico’s van de mogelijke aanwezige explosieven in kaart gebracht om inzicht te krijgen op welke wijze de geplande werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Een Risicoanalyse CE is geen verplichte tussenstap tussen bureau- en veldonderzoek. In de volgende gevallen kan een risicoanalyse echter wel zinvol zijn en tot tijd- en kostenbesparing leiden:   
 
 • Tijdens het Vooronderzoek CE hebben de verticale afbakening van verdachte gebieden en het in kaart brengen van naoorlogse werkzaamheden nog niet (gedetailleerd) plaatsgevonden;
 • De geplande werkzaamheden zijn divers en veelomvattend en het explosievenonderzoek is (mogelijk) kostbaar en ligt op een kritisch tijdpad.

Maatwerk voor gemeentes, waterschappen en provincies
Zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vormen Conventionele Explosieven (CE) nog steeds een risico tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen willen steeds meer gemeentes, waterschappen en provincies inzicht krijgen in de risico’s op explosieven binnen hun beheergebied. Een volledig Vooronderzoek CE, waarbij het gehele beheergebied in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven, is vaak geen reële optie. T&A houdt daarom rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Kwaliteit op maat gemaakt voor uw wensen en inzichten!  

Beperkt aantal locaties
Een voorbeeld van maatwerk is dat T&A het Vooronderzoek CE uitvoert voor een beperkt aantal locaties binnen een beheergebied. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn dat deze locaties de komende 10 jaar op de nominatie staan om bebouwd te worden of dat er infrastructurele aanpassingen gepland zijn. Het kan ook gaan om gebieden waarvan al bekend is dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden en waarvan men wil weten waar er precies sprake is van een verhoogd risico op explosieven. 

Quick scan
Een andere optie is het uitvoeren van een Quick Scan. Deze maakt voor aanzienlijke lagere kosten inzichtelijk waar in het beheergebied nader onderzoek noodzakelijk is. Aan de hand van geselecteerde bronnen maakt T&A een overzicht van de oorlogsgebeurtenissen. Het resultaat is en overzichtskaart van het beheergebied met lage risico- en aandachtsgebieden. Voor de lage risicogebieden is nader onderzoek niet strikt noodzakelijk. Als er echter werkzaamheden in een aandachtsgebied gepland worden, moet er nader onderzoek of verdere afbakening plaatsvinden.  

Per project
Ook voor instanties die graag per project en volgens de meest recente richtlijnen werken, is het mogelijk om alle vooronderzoeken tegen een gunstige prijs door T&A uit te laten voeren. Zo ontstaat er in de loop van de tijd een steeds uitgebreidere database van oorlogshandelingen in het beheergebied, zonder dat verworven kennis en belangrijke analyses verloren door gefragmenteerde opdrachtverlening. Ook kan T&A kan wijzigingen in richtlijnen en regelgeving eenvoudig verwerken in door bestaande onderzoeken te updaten.

VEO Bommenkaart
Wilt u weten of er binnen uw gemeente of op uw grondgebied al vooronderzoek en/of opsporing van Conventionele Explosieven is uitgevoerd? Raadpleeg dan de VEO Bommenkaart hieronder. T&A Survey en andere gespecialiseerde en volgens het WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven delen in deze applicatie informatie over uitgevoerde Vooronderzoeken en Opsporingsprojecten. Klik hier voor meer informatie over de VEO Bommenkaart.

Download de flyer over het gemeentebreed historisch vooronderzoek

Bij grondroerende werkzaamheden moet met vele factoren rekening gehouden worden. Meer informatie over de bodem vermindert daardoor faalkosten tijdens de uitvoering. Met T&A’s Omni bodemscan kan het risico op hoge extra kosten aanzienlijk worden teruggebracht tegen een beperkt, vast tarief.

Wat is de Omni bodemscan?

De Omni bodemscan is een bureauonderzoek dat inzicht geeft in de mogelijke risico’s op het gebied van archeologie, geotechnische of hydrologische bodemopbouw, (water)bodemverontreiniging, fundatieresten, explosieven uit WOII en kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van archiefmateriaal en van luchtfoto’s uit verschillende perioden.

Omni Bodemscan plus
De Omni bodemscan plus vult dit bureauonderzoek aan met enkele boringen en sonderingen en een vlakdekkend geofysisch veldonderzoek om potentiële risico’s direct in kaart te brengen.

Voordelen van de Omniscan
 • T&A heeft alle specialisten onder één dak, en daarmee heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt.
 • De opdrachtgever ontvangt één enkel rapport met daarin de conclusies van meerdere disciplines. 

Historisch Vooronderzoek Explosieven (HVO)

OpdrachtgeverProjectdoel
ProRail
HVO alle ProRail eigendommen en beheergebieden
Gemeente Haarlemmermeer
HVO gehele gemeente Haarlemmermeer
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
HVO gehele beheersgebied
Gemeente Voorst
HVO gehele grondgebied gemeente Voorst
Antea Group
Quick scan explosieven
Gemeente Tiel
HVO gehele grondgebied gemeente Tiel
Movares Nederland
HVO diverse spoorlocaties
Arcadis
HVO diverse spoorlocaties
Gemeente Deventer
HVO gehele grondgebied gemeente Deventer
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Projectgebonden Risico Analyse diverse zandwingebieden
Sweco Nederland
HVO Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa)
Gemeente Roerdalen
HVO gehele grondgebied gemeente Roerdalen
Witteveen + Bos
HVO transmissiesysteem Hollandse Kust
Waterschap Hollandse Delta
HVO Goerre Overflakkee en Hoeksche Waard