Gecombineerd waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek kan verschillende doeleinden hebben, zoals onderzoek naar archeologie of explosieven, waterdieptemetingen, milieukundig onderzoek of inspectiewerkzaamheden met duikers. Meestal worden deze onderzoeken door verschillende partijen naast elkaar uitgevoerd. Door de onderzoeken te combineren, kan efficiënter, sneller en tegen lagere kosten een volledig beeld worden verkregen. Om deze reden werkt T&A op dit gebied samen met ADC Maritiem onderwaterarcheologie (KNA gecertificeerd) en Baars-CIPRO: duik- en waterbodemonderzoek (NAS 2 gecertificeerd).

Combinatie van meetgegevens

In geofysische meetgegevens kunnen lokale afwijkingen in waterdiepte, aardmagnetisch veld, laagovergangen of waterbodemopbouw zichtbaar zijn. Deze kunnen diverse oorzaken hebben, zoals de aanwezigheid van een vliegtuigbom, scheepswrak of ander obstakel. Door meetgegevens te combineren, is het mogelijk een betere uitspraak te doen over de oorzaak van afwijkingen. De belangrijkste voordelen van deze gecombineerde werkwijze zijn:
  • de onderlinge afstemming van verschillende typen voor- en veldonderzoek,
  • een efficiënte inzet van onderzoeksmiddelen voor meerdere onderzoeksdoeleinden,
  • één allesomvattende rapportage zonder tegenstrijdigheden.

Op basis van de verkregen informatie kan nader onderzoek met boringen of duikers beter onderbouwd plaatsvinden. Soms blijkt uit de extra informatie dat het niet nodig is nader onderzoek uit te voeren. Ook de kans op onverwachte (archeologische) vondsten tijdens de reguliere werkzaamheden neemt af. In beide gevallen levert dit aanzienlijke kostenbesparing op.

Download flyer gecombineerd waterbodemonderzoek