Offshore explosievenonderzoek

Offshore onderzoek vindt plaats als het risico bestaat op het aantreffen van explosieven of archeologie op zee, bijvoorbeeld bij de bouw van windmolenparken, de aanleg van kabels, baggeren of andere werkzaamheden in zee. 

OCE deskundigen en duikers

Voor het uitvoeren van offshore explosievenonderzoeken beschikt T&A Survey over een deskundig team bestaande uit van de marine afkomstige explosievendeskundigen en OCE-gecertificeerde duikers. De OCE-deskundigen zorgen ook voor begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Als er bij het baggeren objecten in de zuigmond vast zitten, kunnen zij deze ter plekke identificeren en veiligstellen. Op deze wijze worden stilstand kosten zo laag mogelijk gehouden. 

Data analyse

De OCE-deskundigen beginnen aan boord al met de data analyse. Door alle verkregen informatie samen te voegen kunnen verdachte objecten met grote precisie gelokaliseerd worden. Naar aanleiding van de resultaten kan de opdrachtgever, indien nodig, besluiten de werkzaamheden te verplaatsen of over te gaan tot identificatie en verwijdering van de objecten.
Mulibeam echolood, Sidescan sonar en Meersonde gradiotmeter

Deze geofysische meettechnieken worden voortgesleept door een survey boot en maken het mogelijk om gedetailleerde kaarten van de waterbodem te maken.

  • De multibeam echolood brengt de waterdiepte in kaart; lokale afwijkingen in diepte kunnen wijzen op de aanwezigheid van een groot object op de waterbodem.
  • De sidescan-sonar is nog nauwkeuriger in het gedetailleerd visualiseren van objecten op de bodem van de zee.
  • De meersonde  gradiometer bepaalt of de objecten die worden gedetecteerd door de multibeam echolood en sidescan sonar uit ijzerhoudend materiaal bestaan. De magnetometers kunnen enkele meters diep in de waterbodem te kijken.

ROV en AUV

Offshore explosievenonderzoek kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van een ROV (remotely operated underwater vehicle) en/of een AUV (autonomous underwater vehicle) in combinatie met verschillende meettechnieken. De ROV kan bijvoorbeeld worden uitgerust met een rek met 8 tot 12 gradiometersondes, een short-range sonar en een camera.