Projecten Mileukundig bodemonderzoek

Milieukundig EIND-onderzoek voormalige liftenfabriek

T&A heeft in opdracht van een liftenfabriek een milieukundig EIND-onderzoek uitgevoerd op een locatie te Haarlem. Aanleiding voor het bodemonderzoek was de voorgenomen verkoop van de locatie, waarvoor de milieukundige kwaliteit van de bodem moest worden vastgesteld.

Verkennend bodemonderzoek voor vaststellen stikstof compensatie

T&A heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een natuurgebied. Aanleiding voor het bodemonderzoek was het vaststellen van de mogelijkheden tot stikstofcompensatie, benodigd vanwege de aanleg van nieuwe infrastructuur elders in Nederland. De stikstofcompensatie betreft extra ontwikkeling van natuur.  

T&A heeft in opdracht van een liftenfabriek een milieukundig EIND-onderzoek uitgevoerd op een locatie te Haarlem. Aanleiding voor het bodemonderzoek was de voorgenomen verkoop van de locatie, waarvoor de milieukundige kwaliteit van de bodem moest worden vastgesteld.  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is gebleken dat de bodem uit zintuiglijk schoon zand bestond. De monsters van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming. Alle gemeten gehalten voldeden aan de geldende achtergrondwaarden. Er is dus geen sprake van een bodemverontreiniging op de locatie en er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu.  

Ondergrondse tank
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is door een werknemer van de liftenfabrikant inpandig een plek aangewezen waar onder de betonvloer een niet meer gebruikte HBO-tank zou liggen. Om bodemverontreiniging te kunnen uitsluiten heeft T&A heeft deze ondergrondse tank gelokaliseerd en onderzocht.  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn er in de bodem in en naast de ondergrondse tank geen verontreinigingen waargenomen. De exacte ligging van de tank is in kaart gebracht door middel van boringen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat er vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaren waren voor het overdragen van de locatie.

T&A heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een natuurgebied. Aanleiding voor het bodemonderzoek was het vaststellen van de mogelijkheden tot stikstofcompensatie, benodigd vanwege de aanleg van nieuwe infrastructuur elders in Nederland. De stikstofcompensatie betreft extra natuurontwikkeling.      

PFAS

Om het beoogde compensatieplan te doen slagen zou vele duizenden kuubs zand worden verwerkt. Omdat het te verwerken zand binnen het plangebied blijft (gesloten grondbalans), hoefde er geen analyse naar PFAS in de bodem uitgevoerd te worden.  

Bodemkwaliteit

Uit het vooronderzoek bleek de locatie, die voor zover bekend altijd onbebouwd is geweest, onverdacht op de aanwezigheid van milieukundige verontreinigingen. Tijdens het veldwerk zijn 29 boringen geplaatst, waarvan 2 boringen zijn voorzien van een peilbuis. In zowel de boven- als de ondergrond voldeden alle gemeten gehalten aan de geldende Achtergrondwaarden. Er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging op de locatie en er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu.  

Grondwaterstand

Voor het realiseren van de stikstofcompensatie wil de opdrachtgever een zogenaamde vochtige duinvallei aanleggen in het gebied. Het grondwaterpeil bepaalt daarbij tot welk niveau het gebied afgegraven moet worden. Hiervoor heeft T&A over een periode van een half jaar de grondwaterstand in het projectgebied gemonitord.

De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat het mogelijk is om in dit gebied de stikstofcompensatie te realiseren.

Opdrachtgever Projectdoel
Krachten B.V. Verkennend bodemonderzoek t.b.v. stikstofcompensatie
Gemeente Almere Waterbodemonderzoek t.b.v. berging vliegtuigwrak
Mohringer Haarlem Eindonderzoek t.b.v. beëindiging activiteiten liftenfabriek
ANTON Rail en Infra Gecombineerd milieukundig onderzoek kwaliteit spoorballast
Gemeente Echt-Susteren
Bodemonderzoek t.b.v. berging vliegtuigwrak
Sandra Lobbe funderingsonderzoek Bodemonderzoek voor funderingsherstel
VDH Omgevingsadvies Milieukundig vooronderzoek NEN7525
Siemens AG
Asbestonderzoek
Gemeente Amsterdam
Asfaltonderzoek Sportpark Amsterdamse Bos
RAB Groep
Milieukundig onderzoek, Huizen
Gemeente Texel
Asbestonderzoek, vaststellen bodemkwaliteit
Stadsdeel Amsterdam Noord
Monitoren monsterputten
Knuwer & Creutzberg Advocaten
Beoordeling grensoverschrijdende grondwatervervuiling
Hoogheemraadschap van Rijnland
Milieukundig onderzoek project Sluis Halfweg
Zwagerman Onroerend Goed
Grondwateronderzoek
Bouwservice Buro Kuip
Gecombineerd milieukundig onderzoek, De Waal, Texel