T&A Survey is in Nijmegen bezig met een gecombineerd explosieven, archeologisch en milieukundig bodemonderzoek in verband met de sloop van een woonwijk. In het gebied worden resten uit de Tweede Wereldoorlog en de Romeinse tijd, maar ook bodemverontreiniging verwacht. Op het terrein zullen straks weer nieuwbouwwoningen gebouwd worden. T&A Survey is het enige bodemonderzoeksbureau dat alles in huis heeft voor dergelijke gecombineerde (en gecompliceerde) bodemonderzoeken.  

De grond waarop de woningen gebouwd zijn is tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwrijp gemaakt en er zijn vlak na de oorlog woningen op gebouwd. In Nijmegen en omgeving is veel gevochten. Uit een eerder uitgevoerd vooronderzoek bleek dan ook dat het gebied verdacht is op de aanwezigheid van explosieven. Op oude luchtfoto’s is te zien dat er zich (vermoedelijk Duitse) verdedigingswerken in het gebied hebben bevonden. Ook is er vlak na de oorlog veel puin gedumpt uit de stad.  

Detectieonderzoek
De tuinen van de woningen zijn nu leeg geruimd, de toplaag is verwijderd en de grond wordt nu op basis van detectie laagsgewijs ontgraven. Bij deze werkzaamheden zijn we al op veel oorlog gerelateerde objecten gestuit: een Britse helm, jerrycans, een munitiekist, ontstekers en granaathulzen. Ook is er een groot aantal grafstenen gevonden met daarop namen en jaartallen. Deze maken het waarschijnlijk mogelijk om te herleiden uit welk deel van de stad het gedumpte puin afkomstig was. 

Romeinse resten
Nijmegen (Noviomagus) was de eerste Romeinse nederzetting in Nederland. Op basis van eerder uitgevoerd vooronderzoek worden er binnen het plangebied sporen van Romeinse bebouwing en/of een deel van een Romeins grafveld verwacht. In de onderliggende zandlaag moet daarom rekening gehouden worden met de aanwezigheid van Romeinse resten zoals urnen en andere objecten. Om ervoor te zorgen dat potentieel aanwezig erfgoed niet verloren gaat, worden de werkzaamheden archeologisch begeleid.

Verontreiniging
Omdat het gebied deels is gebruikt als een dumpplaats van puin uit de stad, zijn de onderliggende bodemlagen ook verontreinigd. Graafwerk op deze locatie moet daarom onder saneringsomstandigheden worden uitgevoerd.  

Combinatie van technieken

De meerwaarde van T&A ligt bij dergelijke projecten in de combinatie van geofysisch specialisten, milieukundigen, explosievendeskundigen, historici en archeologen onder één dak. Hierdoor is er een optimale kennisoverdracht plaats tussen de verschillende vakgebieden. De combinatie van vaardigheden levert een hoogwaardiger eindresultaat op, terwijl de uitvoering efficiënter verloopt.