T&A heeft in opdracht van een liftenfabriek een milieukundig EIND-onderzoek uitgevoerd op een locatie te Haarlem. Aanleiding voor het bodemonderzoek was de voorgenomen verkoop van de locatie, waarvoor de milieukundige kwaliteit van de bodem moest worden vastgesteld.  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is gebleken dat de bodem uit zintuiglijk schoon zand bestond. De monsters van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming. Alle gemeten gehalten voldeden aan de geldende achtergrondwaarden. Er is dus geen sprake van een bodemverontreiniging op de locatie en er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu.  

Ondergrondse tank
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is door een werknemer van de liftenfabrikant inpandig een plek aangewezen waar onder de betonvloer een niet meer gebruikte HBO-tank zou liggen. Om bodemverontreiniging te kunnen uitsluiten heeft T&A heeft deze ondergrondse tank gelokaliseerd en onderzocht.  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn er in de bodem in en naast de ondergrondse tank geen verontreinigingen waargenomen. De exacte ligging van de tank is in kaart gebracht door middel van boringen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat er vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaren waren voor het overdragen van de locatie.


T&A heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een natuurgebied. Aanleiding voor het bodemonderzoek was het vaststellen van de mogelijkheden tot stikstofcompensatie, benodigd vanwege de aanleg van nieuwe infrastructuur elders in Nederland. De stikstofcompensatie betreft extra natuurontwikkeling.      

PFAS

Om het beoogde compensatieplan te doen slagen zou vele duizenden kuubs zand worden verwerkt. Omdat het te verwerken zand binnen het plangebied blijft (gesloten grondbalans), hoefde er geen analyse naar PFAS in de bodem uitgevoerd te worden.  

Bodemkwaliteit

Uit het vooronderzoek bleek de locatie, die voor zover bekend altijd onbebouwd is geweest, onverdacht op de aanwezigheid van milieukundige verontreinigingen. Tijdens het veldwerk zijn 29 boringen geplaatst, waarvan 2 boringen zijn voorzien van een peilbuis. In zowel de boven- als de ondergrond voldeden alle gemeten gehalten aan de geldende Achtergrondwaarden. Er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging op de locatie en er zijn geen risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu.  

Grondwaterstand

Voor het realiseren van de stikstofcompensatie wil de opdrachtgever een zogenaamde vochtige duinvallei aanleggen in het gebied. Het grondwaterpeil bepaalt daarbij tot welk niveau het gebied afgegraven moet worden. Hiervoor heeft T&A over een periode van een half jaar de grondwaterstand in het projectgebied gemonitord.

De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat het mogelijk is om in dit gebied de stikstofcompensatie te realiseren.

Het in kaart brengen van de horizontale en verticale verspreiding van een verontreiniging is een noodzakelijk onderdeel van milieukundig onderzoek. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van een chloride verontreiniging.

Techniek
De techniek die gebruikt is voor dit onderzoek is NanoTEM. Deze techniek biedt een oplossing bij zowel de inventarisatie als de monitoring van verontreiniging, zonder dat kostbare diepe peilbuizen gezet moeten worden. NanoTEM kan worden ingezet voor de detectie van verontreinigingen die het geleidend vermogen van de bodem beïnvloeden. het gaat hierbij om verontreinigingen die opgelost zijn in het grondwater, zoals in dit geval chloride. Met de NanoTEM techniek kan zowel de horizontale als de verticale verspreiding van de verontreiniging worden vastgesteld.

Tijdens de metingen met NanoTEM wordt een meetlus op het maaiveld aangebracht, waardoor een signaal wordt uitgezonden. In de meetlus ligt een andere meetlus waarmee het uitgezonden en door de ondergrond beïnvloede signaal weer wordt geregistreerd.

Resultaat
De figuur rechts toont een NanoTEM resultaat dat is verkregen op de plek van een chloride grondwaterverontreiniging . Duidelijk zichtbaar is de zone met een sterk verhoogd geleidend vermogen (rode kleuren), waar zich de verontreiniging bevindt. Uit het profiel is goed de horizontale en verticale begrenzing van de verontreiniging vast te stellen. Door het NanoTEM onderzoek kan het aantal boringen en peilbuizen drastisch worden beperkt en kosten kunnen daardoor worden bespaard. Met NanoTEM wordt een continu, drie dimensionaal beeld van de verontreiniging verkregen, waardoor er geen afwijkingen gemist worden zoals dat kan gebeuren tussen twee boringen in de ondergrond.Opdrachtgever Projectdoel
Krachten B.V. Verkennend bodemonderzoek t.b.v. stikstofcompensatie
Gemeente Almere Waterbodemonderzoek t.b.v. berging vliegtuigwrak
Mohringer Haarlem Eindonderzoek t.b.v. beëindiging activiteiten liftenfabriek
ANTON Rail en Infra Gecombineerd milieukundig onderzoek kwaliteit spoorballast
Gemeente Echt-Susteren
Bodemonderzoek t.b.v. berging vliegtuigwrak
Sandra Lobbe funderingsonderzoek Bodemonderzoek voor funderingsherstel
VDH Omgevingsadvies Milieukundig vooronderzoek NEN7525
Siemens AG
Asbestonderzoek
Gemeente Amsterdam
Asfaltonderzoek Sportpark Amsterdamse Bos
RAB Groep
Milieukundig onderzoek, Huizen
Gemeente Texel
Asbestonderzoek, vaststellen bodemkwaliteit
Stadsdeel Amsterdam Noord
Monitoren monsterputten
Knuwer & Creutzberg Advocaten
Beoordeling grensoverschrijdende grondwatervervuiling
Hoogheemraadschap van Rijnland
Milieukundig onderzoek project Sluis Halfweg
Zwagerman Onroerend Goed
Grondwateronderzoek
Bouwservice Buro Kuip
Gecombineerd milieukundig onderzoek, De Waal, Texel