Trias Westland is een een samenwerkingsverband tussen Flora Holland, HVC, Westland Infra en de Gemeente Westland. De Trias Westland boring is de eerste in Nederland naar het Trias zandsteen op vier kilometer diepte. Een geologische studie van T&A Survey heeft uitgewezen dat de Trias-laag potentieel genoeg warmte bevat om circa 80% van het Westland van warmte te voorzien. De temperatuur van het water in deze meer dan 200 miljoen jaar oude laag is ongeveer 130-150 °C.  

Geothermisch combi-systeem

T&A Survey heeft voor dit  project een  uniek geothermisch combi-systeem ontworpen, waarbij in eerste instantie werd er geboord naar de Onder Krijtzanden en daarna pas naar de diepere Trias zandsteenlagen. De diepe boring wordt uitgevoerd om vast te stellen of de Trias-laag in staat is om voldoende aardwarmte te leveren voor een brede verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw. Afhankelijk van de geschiktheid van de Onder Krijt en Trias reservoirs zou er een geothermisch systeem in één van die reservoirs aangelegd worden.

Van Trias naar Onder Krijt

De Trias-zanden op 4 kilometer diepte bleken niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De Triaslaag was niet doorlatend genoeg om water naar boven te kunnen pompen. Bovendien werd er gas aangetroffen, wat een productietest complex maakt. In februari 2018 is daarom besloten een geothermieproject te realiseren in de Onder Krijtlaag op ca. 2,7 kilometer diepte. De Onder Krijtlaag - meer specifiek het Delftzandsteen - bleek juist zeer geschikt om water rond te pompen.

Uitstekend reservoir

In mei 2018 vond de productietest plaats van de tweede put (productieput) van het Trias Westland-doublet. Deze bevestigde  dat er een uitstekend reservoir was aangetroffen. Met 87 graden en een optimale doorstroming heeft Trias Westland een ideale put om warmte te winnen. Op basis hiervan kon een warmtenet aangelegd worden met een capaciteit van 17 tot 21 MWth. Concreet betekent dit dat op deze bron minimaal 26 glastuinbouwbedrijven kunnen worden aangesloten.

Trias Westland 2

Op 2 september 2019 is bekend gemaakt dat Trias Westland start met een tweede aardwarmtebron. Met het rondkrijgen van de financiering voor dit doublet en de uitbreiding van het warmtenet, zijn de eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers getekend. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet, krijgen door deze ontwikkeling nu ook toegang tot duurzame warmte. De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van het tweede aardwarmtedoublet aan de Lange Broekweg in Naaldwijk, starten in het eerste kwartaal van 2020. De aanleg van het warmtenet gaat direct van start. 


Meer informatie: www.triaswestland.nl
Onder de naam Green Well Westland hebben vijf glastuinbouwbedrijven uit Honselersdijk zich verenigd om voor het grootste deel van hun warmtebehoefte over te stappen van aardgas naar geothermie. Green Well Westland is het eerste aardwarmteproject in de gemeente Westland. T&A Survey maakte het ontwerp voor de putten, organiseerde de inkoop en voerde het management en de supervisie over de boringen. Tussen december 2011 en mei 2012 werden de boringen uitgevoerd door het Duitse DrillTec.

Aanleg geothermisch doublet

De lagen die door Green Well Westland gebruikt worden zijn de Delft en Alblasserdam Member zandsteenlagen. T&A boorde een geothermisch doublet, bestaande uit een productie- en een injectieput met ieder een lengte van 3.200 meter. Omdat de putten schuin weglopen is het diepste punt van de put 2.800 meter minus maaiveld. De uiteinden van de putten in de ondergrond liggen ongeveer 1.500 meter uit elkaar. Het warme water wordt door de productieput omhoog gepompt, vervolgens wordt de warmte in de warmtewisselaar afgegegeven en via een leidingtracé verdeeld tussen de aangesloten bedrijven. Het afgekoeld water wordt naar beneden gepompt door de injectieput.

Diepste doublet, grootste vermogen

De bron heeft in potentie een productiedebiet van minimaal 60 liter per seconde, circa 180 kubieke meter per uur, met een temperatuur van 87°C aan de wellhead. Het doublet levert een vermogen van circa 12MWth en wordt zo’n 7.000 uur per jaar benut.

Met de aardwarmte wil Green Well Westland het aardgasverbruik van hun kassen per jaar tot minder dan de helft terugdringen. Alles wat boven de energiebehoefte van Green Well Westland uitkomt, kan aan collega tuinbouwbedrijven geleverd worden.

Het project van Green Well Westland is met een diepte van meer dan 2.800 meter tot nu toe het diepste aardwarmte doublet van Nederland. Bovendien heeft het de bron met het hoogste vermogen. Het is ook het project waarvan het grootste cluster bedrijven (inmiddels acht, met plannen voor verdere uitbreiding) gebruik maakt.T&A’s onderzoek voor de Kennisagenda Aardwarmte richt zich op het bepalen en voorspellen van afwijkingen in de geothermische gradiënt nabij geologische breuksystemen in het West Netherlands Basin en Roer Valley Graben. In aardwarmteprojecten is een goede voorspelling van de temperatuur essentieel. De gemiddelde gradiënt in Nederland is 3,1˚C per 100 meter naar beneden. Lokaal kan dit anders zijn en dit lijkt te maken te hebben met breuksystemen in de ondergrond. De studie richt zich op afwijkende temperatuur gradiënten nabij grootschalige breuksystemen en de potentiële gevolgen (positief en negatief) hiervan voor geothermische projecten.

Meer over de Kennisagenda

De Kennisagenda Aardwarmte is door het bedrijfsleven en de overheid in het leven geroepen voor het financieren van onderzoek naar aardwarmte. De ambitie van de Kennisagenda is om aardwarmte uit te laten groeien tot dé efficiënte, betaalbare en betrouwbare warmtebron voor de glastuinbouw, de industrie en de gebouwde omgeving in 2030 en zo een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Doelen van de Kennisagenda zijn onder andere het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte.


 
Opdrachtgever Projectdoel
KennisAgenda Aardwarmte
Geothermisch breukpotentieel in het West Netherlands Basin/Roer Valley Graben
Trias Westland
Ontwikkelen boorconcept, well engineering,  opstellen boorprogramma, begeleiding boringen
IC Arnhem
Seismische extractie zoutexploratie Ganzebos
VHGM Voorbereidingen aanleg geothermiesysteem
WEP
Well site geology, Kwintsheul
RVO
Propietary study Chalk potential northern Dutch offshore
Sterling Resources
Quick-scan play analysis new ventures Dutch offshore, Seismic interpretation northern Dutch offshore
Flora Holland
Haalbaarheidsstudie, boorontwerp, boorprogamma & tender
Tracs International Consulting
Conceptual sedimentological model, Persische Golf
Akzo Nobel
Evaluatie en ijking seismische interpretatie Hengelo
Energie Partners West-Friesland
Voorbereiding exploratieboring Andijk
AMT International
Geothermisch potentieel Bergschenhoek, studie Kolkenkalk Siberië-Maasbree, geothermisch potentieel kassengebied Tangmere, UK
Eneco Solar, Bio & Hydro
Reprocessing seismische data Den Haag, levering nieuw georienteerd doublet met kaart reservoir, WABO vergunningaanvraag
Lans Groep
Advisering voor SDE-studie Maasland
BAM Nelis de Ruiter
Seismic interpretation and static modelling North Sea shallow gas reservoirs
Provicie Utrecht
Seismisch onderzoek diepe ondergrond
Green Well Westland
Studie geothermisch potentieel, voorbereiding en begeleiding aanleg geothermisch doublet
Johnson Europlant
Quick scan, opsporingsvergunning, haalbaarheidsstudie
Eneco Opsporingsvergunning, studie geothermisch potentieel en geologische detailstudie twee deellocaties Den Haag
Westland Infra
Reprocessing en herinterpretatie seismische data Naaldwijk
Akzo Nobel Industrial Chemicals
Quickscan en aanvraag opsporingsvergunning Delfzijl
MWH Analyse en seismisch survey zoutexploratie Isidorushoeve en Hengelo, seismische (her)interpretatie
Aardwarmtekluster 1 KKP
Interpretatie wireline logs over reservoirzone van geothermische productieboring
Greenpeace Nederland Karteren van verspreiding en dikte Booms Klei